14 juni 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Stanley Sjöberg: Islam har förklarat krig mot västvärlden

Som internationalist och uttalad förespråkare för religionsfrihet i Europa vill jag ändå hävda att den undfallenhet och förskönande bild av islam som både politiker och opinionsbildare ger uttryck för, medverkar till att ge islam större inflytande och därmed riskera en total samhällsförändring, mycket snabbare än vi anar. Bland muslimer i Europa talar man om att om trettio år kommer islam att dominera Europas länder och folk. Man framhåller att europeiska familjer ofta nöjer sig med ett eller två barn, medan muslimska äktenskap vill ha både fem och tio arvingar i varje äktenskap. År 2030 är halva Sveriges befolkning muslimer. I all synnerhet om trenden fortsätter med kristen religiös likgiltighet i motsats till muslimsk hängivenhet.Det finns en ambition hos många opinionsbildare att framställa en muslimsk fundamentalism som något extremt undantag. Samtidigt vet vi att även om talibanerna i Afghanistan och fanatiska palestinier är otåligt revolutionära i sin kampvilja, så delas denna frontidé av nästan alla stater som antagit islam som statsreligion.Ett exempel är hur strafflagen i Pakistan formulerats (del XLV, sid 102, kapitel XV, sektion 295-C). Det är den pakistanske författaren E.L. Ratiq som i en nyutkommen bok fått lagtexten översatt till det svenska språket av Torbjörn Egerstad. Boktiteln är ”Jesus – kontakt och konflikt mellan kristna och muslimer”. Så här lyder lagen: ”Den som genom ord, vare sig talat eller skrivet, eller genom synlig framställning, eller genom import, antydan eller insinuation, direkt eller indirekt, befläckar den Helige Profetens, Muhammed (frid vare över honom), helgade namn skall straffas med döden eller livstids fängelse, och skall också dömas till böter”.Likartad lagstiftning efterföljs i ett flertal muslimska länder som grundar sig på Koranens budskap. Därför är det ett uttryck för okunnighet eller osanning att påstå att islam representerar fred och fridsamma mänskliga relationer. Vi får inte låta oss bedragas av bortförklaringar av den typ som kommunismen ägnade sig åt när den i flera decennier lurade omvärlden till att tro på socialismen, trots marxismens brutalitet överallt där den fick makten.Sveriges folk måste välja tro och livsåskådning. Den religiösa likgiltigheten är ett tyst accepterande. Moskéerna fylls i Europas städer. Nya moskéer byggs och 100-tals kyrkor har köpts upp och byggts om till muslimska samlingsplatser. Altaret har rivits ner, korsets symbol är borta och moskéernas fokus är Mecka.Samtidigt har även församlingar som enligt matrikeln består av 1 000 medlemmar endast 250 trogna gudstjänstbesökare. Cirka 5 procent av svenska folket ser söndagen som en gudstjänstdag. Med islams framväxt blir inte en sekulariserad kultur med materialismen alternativ till en döende kristendom. I stället får vi en framtid då Sverige blir en muslimsk stat där sharia som lag ska tillämpas.Islam har förklarat krig mot västvärlden. Jag har deltagit i samtal med ganska många muslimska ledare. Dessutom har jag läst Koranen. Liksom kommunismen hade rätt i en del frågor, finns det områden i islams tänkande som också har sitt berättigande. Men i huvudsak riktar sig islams kamp mot fyra fientliga områden, nämligen ekonomiska orättvisor, det judiska folkets närvaro i Israel, de kristna som tror på Jesus som Guds son, och sedefördärvet i västerlandet.Vår förre statsminister Ingvar Carlsson med flera har helt riktigt hävdat att orsaken till vrede som utlöser terrorhandlingar är den rika världens välfärd i motsats till de fattiga ländernas omfattande brist på allt det vi har i överflöd. Vi kan inte besvara islams hot genom att bomba sönder deras redan bräckliga infrastruktur. Det behövs en radikalt kristen kampvilja utifrån de ideal Jesus givit för en mer global rättvis fördelning.Däremot kan vi inte svika det judiska folkets rätt till Israels land, även om det skulle innebära hot som drabbar oss med terror. Vi kan heller inte följa med i den kompromiss kring tron på Jesus som allt oftare redovisas av kyrkoledare som omvärderar Jesus och förnekar hans gudomlighet. Dessutom måste västerlandets kultur inse att de dödsdomar som drabbar homosexuella och varje kvinna eller man som exponerar sin sexualitet, också kommer att riktas mot filminstitut och tv-bolag som fortsätter att exponera det Koranen betraktar som ”sedefördärv”.Så här står det nämligen i Koranen (den nya svenska översättningen): ”De som kämpar mot Gud (Allah) och Hans sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas” (5:33).Terrordådet i USA och självmordsterroristerna som går in i Israel är motiverade av Koranen, som säger: ”Gud (Allah) har slutit ett avtal med de troende, enligt vilket Han i utbyte för deras liv och egendom lovar dem paradiset; de kämpar för Guds sak och dödar eller dödas. Detta är ett fast och klart löfte, vars sanning Han har bekräftat” (9:111). Dessutom tilllägger Koranen att ”det anstår inte Profeten och inte heller de troende att be om syndernas förlåtelse för avgudadyrkan, även om de hörde till deras nära anförvanter” (9:113). ”Döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred” (Sura 9:7).Efter det här uttalandet fortsätter Muhammed och angriper judar som läser Esra bok och kristna som tror på Kristus som Guds son. Han anklagar rabbinerna och de kristna ledarna för att ha beslagtagit andras egendom. ”Kämpa mot dem som trots att de förr fick ta emot en uppenbarad Skrift, varken tror på Gud eller på den yttersta dagen och som inte anser som förbjudet det som Gud (Allah) och Hans sändebud har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud – kämpa mot dem till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten” (9:29).I en nyligen utkommen bok i USA beskrivs det som kallas en evolutionär idé om jihad. Titeln är ”Jihad – The origin of Holy War in Islam”. Författaren är professor Reuven Firestone vid universitet i Denver, Colorado i USA. Han beskriver med citat och kunskap i islams historia att Koranen anger fyra steg i det som beskrivs som krigets evolutionära ideologi: propaganda och den muslimska trons försvar utan militära insatser, regler för krigets villkor, konflikt mellan Guds (Allahs) order och reaktionen bland Muhammeds efterföljare, starka skäl till jihad (krig) för Guds (Allahs) religion.Kristendomens svar på islams utmaning får inte bli något annat än kärlekens och kraftens väckelsekristendom.

Fler artiklar från Debatt