12 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Friskolor uttryck för allas lika värde

Skolverket riktade nyligen kritik mot Livets Ords skolor i Uppsala. Verkets tjänstemän föregav bland annat att skolorna inte undervisade om allas lika värde. Efter åtgärder har visserligen skolorna godkänts, men frågor kvarstår. Vad avses med allas lika värde? De skulle vara intressant om en granskande journalist undersökte saken. Det är emellertid viktigt att saken lyfts fram. ”Allas lika värde” måste betyda, att på ett grundläggande plan är alla lika värdefulla. Varje människa har ett värde i sig, antingen hon är ung eller gammal, man eller kvinna, CP-skadad eller plusvariant. Detta lika värde finns där oberoende av vad makthavare eller opinionsskapare beslutar och propagerar för.Föreställningen om allas lika värde har alltså sin grund i naturrätten. Den innebär att det finns vissa saker som är rätt och andra som är fel, oavsett vad de flesta tycker. Stater och organisationer kan erkänna naturrätten och ansluta sig till den. Däremot skapar de inte naturrätten. Den finns där redan. Naturrätten upphäver alltså det som är svensk grundlag, nämligen folksuveräniteten. Denna innebär att de som är flest alltid har rätt och att det inte finns några gränser för vad de kan besluta. Folksuveräna stater har därför ingen författningsdomstol. Det finns ingen som kan korrigera majoritetens företrädare. Detta är fallet i Sverige, nationellt sett. Genom EU-anslutningen har vi emellertid kommit att bli infogade i ett naturrättsligt, överstatligt sammanhang med betydande rättslig auktoritet. Vi har alltså två motsägande rättssystem.Att alla är lika mycket värda innebär emellertid inte att alla kan göra samma sak. I en bilverkstad är till exempel jag själv mindre värdefull än en erfaren bilmekaniker. Om jag skulle få för mig att uttala mig om exempelvis hästavel är mina synpunkter mindre värda än den skicklige hästkarlens. På ett grundläggande plan har vi emellertid samma värde. Våra liv är lika värdefulla. Allas lika värde tar sig alltså uttryck i allas rätt att leva. När en läkare råder till abort, därför att han befarar ett funktionshinder hos barnet, är det ett övergrepp mot allas lika värde. Rätten att leva har alla, oavsett fysisk status.Att alla är lika mycket värda bör också ta sig det uttrycket, att alla behandlas lika av stat och kommun.Alla benbrott bör till exempel behandlas med samma noggrannhet, antingen det rör sig om en invandrare eller en svensk, en femtonåring eller en  nittiofemåring. Om en medborgare blir gripen för snatteri, bör saken behandlas på samma sätt, antingen det rör sig om en uteliggare eller en länspolismästare. Allas lika värde innebär att varje form av mänsklig begåvning är värdefull. Vissa är starkt språk-begåvade men har tummen mitt i handen. Andra kan omöjligt lära sig engelska men är utpräglat händiga. Respekten för allas lika värde bör innebära att den språkbegåvade får skolans fulla hjälp att utveckla den sidan, men däremot inte tvingas att göra det han inte kan, medan däremot den andre inte plågas med engelska glosor utan fullt ut får utveckla sin händighet. Alla är ju lika värda.Skattemyndighetens handläggning av fallet Alf Svensson väcker tvivel om myndigheten har klart för sig vad allas lika värde innebär. Under en lång följd av år har myndigheten specialgranskat Alf Svenssons deklarationer men inte kunnat finna något att kland-ra. Man gör inte så med andra oförvitliga skattebetalare.Handläggningen kan uttrycka ett misstroende eller också vara en ren tråkning av politiska skäl. Också här skulle granskande journalistik vara på sin plats.Den allmänna rösträtten är ett uttryck för föreställningen om allas lika värde. Alla har rätt att påverka gemensamma angelägenheter. I förlängningen av den allmänna rösträtten ligger också att alla ska ha samma rätt att påverka till exempel sina barns fostran och utbildning. Om man kan rösta fram en regering, kan man också bestämma var ens barn ska gå i skola.Föräldrarätten tillhör just det som skyddas av Europarätten. I själva verket är förekomsten av privata skolor alltså ett uttryck för allas lika värde. Det är inte så att pedagogiska experter eller majoritetspolitiker har större rätt än varje förälder att fatta beslut som barnens fostran och utbildning.Alla är nämligen lika mycket värda.Det skulle vara intressant att veta, om Skolverket har haft något att anmärka på Livets Ords skolor i dessa avseenden. De berör just allas lika värde. Det vore rentav värdefullt om verkets ansvarige tjänsteman på denna plats ville redogöra för vad han egentligen avser med allas lika värd.

Fler artiklar från Debatt