07 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Avsiktlig skapelse oförenlig med mållös naturprocess

”Bibeln och vetenskapen kan bli bundsförvanter”. Under denna rubrik bemöter Stefan Edman (Nya Dagen 7 augusti) en tidigare debattartikel av Anders Gärdeborn om huruvida kristen tro och utvecklingslära kan harmonieras med varandra. Utan att lägga mig i deras debatt vill jag bara lyfta fram ett par saker ur Edmans artikel.Som Edman påpekar är naturvetenskapens ”grundsyn, att livet och människan vuxit fram i en lång, föränderlig skapelseprocess under årmiljoner”. Kanske borde man dock byta ut ordet ”skapelseprocess” till ”naturalistisk utveckling” eftersom det är det som naturvetenskapen (utvecklingsläran sedan Darwins dagar) hävdar. Gud har ingen del i denna naturalistiska process (så hävdar till exempel Ernst Mayr i ”Toward A New Philosophy of Biology”, 1988). Daniel Dennett har i ”Darwin’s Dangerous Idea” (1995) kallat Darwins idé om urvalet för ”en farlig idé”, en ”universell syra” som genomsyrar allting.Var är det som är ”farligt” i Darwins idé, enligt Dennett? Jo, upptäckten av ”det naturliga urvalet” gjorde Gud överflödig. Ordet ”naturliga” uttrycker just detta, utveckling av allt liv i dess många former utan Guds medverkan. Darwins urvalsprincip kom att ersätta gudomlig design.Enligt ekologiprofessor Torbjörn Fagerström är evolution en ”blind” och ”opportunistisk” process utan avsikt, mening eller mål (se ”Den skapande evolutionen”, 1995, och ”Efterskrift” i den senaste svenska utgåvan av Darwins ”Om arternas uppkomst”, 1994).Nils Uddenberg skriver i ”Arvsdygden” (1998) sidorna 20–21 att det är ”fullt möjligt att förena tron på en skapande Gud med övertygelsen om att det har skett en biologisk utveckling”. Det som ”gör den biologiska evolutionsläran så omvälvande är att utvecklingen enbart uppfattas som ett resultat av mekaniska krafter: självorganiserande system, biologisk variation och naturlig urval”. Vidare att Gud kan ha valt ”att arbeta efter de principer som Darwin var först att klarlägga. Men då blir hypotesen om en formande vilja ett meningslöst tillägg som komplicerar teorin utan att förklara något.” Och något senare (sida 52) att ”de flesta moderna evolutionsbiologer förnekar att det finns någon skapande vilja bakom den ordning vi kan spåra i naturen. Evolutionens krafter bör snarare liknas vid en uppfinnarjocke än vid ingenjör.”Vad jag kan förstå är det svårt att finna en harmoni mellan dessa två varandra uteslutande idéer: gudomlig och avsiktlig skapelse och mållös naturprocess. Om man tar Darwin på ordet så menade han att urvalet kan åstadkomma det som teologer och naturalister tidigare hade hävdat, nämligen att Gud (enligt Bibeln) hade skapat den levande världen direkt utan naturens medverkan.Ett annat uttryck som Edman använder vill jag i korthet kommentera. ”De flesta vet att vår planet är 4,5 miljarder år gammal, att liv kan spåras miljarder år tillbaka, att arten människa också är betydligt äldre än de siffertal som anges i Bibeln.” Edman säger att detta är ”vår tids kunskap om världen”. Vad jag kan förstå är det ingen som vet att dessa påståenden är sanna utom allt rimligt tvivel. Skapelsetroendes blotta närvaro i vår värld och deras (och många andras) kritiska inställning till denna ”kunskap” motsäger Edmans påstående.Undertecknad är en före detta ateist och evolutionist. Jag trodde att jag visste att sakernas tillstånd i verklig mening var sådant som vetenskapen hävdade. I dag vet jag att vetenskapen arbetar med modeller, hypoteser etcetera och sällan om någonsin kan komma med tvärsäkra påståenden om hur och när vår värld blev till.Just nu håller jag på att läsa Periannan Senapathys bok ”Independent Birth of Organism”, 1994 (med undertiteln ”A New Theory That Distinct Organisms Arose Independently From Primordial Pond, Showing That Evolutionary Theories Are Fundamentally Incorrect”). Enligt författaren kan inte darwinismens mekanismer (variationer/mutationer och det naturliga urvalet och andra möjliga selektionskrafter) frambringa nya distinkta organismer från tidigare organismer. Möjligheten till variationer är begränsad.Man kan förstås tro att detta är möjligt. Men det handlar om tro och inte empirisk kunskap. Man brukar säga att extraordinära påståenden (till exempel att nya organismer uppstår ur gamla) kräver extraordinära bevis. Utvecklingslärans påståenden är extraordinära. Också Bibelns påståenden är extraordinära. Vi har all rätt att kräva extraordinära (helst observerbara och prövbara) bevis som bestyrker påståendenas sanningshalt. Jag tror att Edman håller med mig här.Skapelsetron hävdar att universum och livet i dess mångfald utgick direkt ur Skaparens hand. Denna metafysiska utgångspunkt gör att vi kan observera skapelsen endast i andra hand, det vill säga skapelsens sekundära processer. Talar skapelsen (dess sekundära processer) mer för en direkt skapelseakt eller verkar Gud i skapelsen genom dessa sekundära processer? Min åsikt är att det som vi vet med säkerhet (till exempel att organismer är isolerade storheter i naturen med klara gränser) talar snarare för det första alternativet än för det andra.Även om undertecknad är skapelsetroende är jag samtidigt agnostiker i kunskapsfrågan. Vår kunskap (gäller också den vetenskapliga) är ett ”styckverk” för att citera Paulus. Alltså låt oss vara ödmjuka och öppna i kunskapsfrågan!

Fler artiklar från Debatt