Debatt

Astrid Lindgren-pris riskerar utarma svensk barnlitteratur

Det stora litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne får inte belasta den knappa budget som finns för barn-och ungdomskultur. Anslagen till den verksamhet som har sina rötter i den kristna etiken måste öka.Den 7 mars 2002 tillkännagav kulturminister Marita Ulvskog att regeringen hade för avsikt att med riksdagens godkännande instifta ett årligt internationellt litteraturpris till Astrid Lindgrens minne. Inriktningen angavs vara barn- och ungdomslitteratur och prissumman ska uppgå till fem miljoner svenska kronor årligen. Den 21 mars beslutade regeringen att ge Statens kulturråd i uppdrag att föreslå den närmare utformningen av priset.I svaret framkommer att utöver prissumman tillkommer kostnader för löner på cirka en miljon kronor och ytterligare kostnader för juryns arbete, ceremonin och informationsinsatser. Ad-ministrativa kostnader kommer att belasta den myndighet eller organ-isation som blir värd för upp-draget. Ingenstans framkommer var dessa pengar ska tas.Med tanke på den hårt an-strängda ekonomin för området barn och ungdomskultur utgår jag från att detta område snarare måste få högre anslag än lägre. Det är viktigt att i vårt land satsa på lit-teratur som är bärare av de värderingar som förvaltats av den kristna traditionen och som finns i skolans läroplan.Vår högt värderade författare Astrid Lindgren gick ur tiden den 28 januari. Många uttryckte sin besvikelse över att hon inte erhållit nobelpriset, sina fantastiska verk till trots. Kulturministern svarade snabbt med att instifta ett pris som ska finansieras av allmänna medel. Härvidlag skiljer sig detta pris från motsvarande priser. Statens kultur-råd fick i uppdrag att presentera en plan för hur och i vilka former genomförandet ska ske. I den föreslås första utdelningen ske maj – juni år 2003.Det är lovvärt att regeringen vill lägga en rejäl slant på barnkulturen. Det som dock är något bekymmersamt är den uppläggning som satsningen nu får. Hur kan en insats av denna omfattning förvaltas bäst så att det kommer den goda barnkulturen till del? Att årligen dela ut 5 miljoner till en internationellt erkänd barnboksförfattare kräver såväl kunnande som en kraftfull organisation och detta kräver i sin tur en rad omkostnader.Jag är inte motståndare till att vi instiftar ett internationellt pris, alldenstund det sker till Astrid Lindgrens minne. Hon har i åtskilliga verk förmedlat den värdegrund som jag står för. Men om vi samtidigt får utarmade anslag till svensk barnlitteratur och svensk barnkultur blir jag orolig. Jag menar att ett årligt pris av den storleken till minne av Astrid Lindgren både ska kunna stärka den svenska barnkulturen och räcka till ett internationellt pris.De flesta författare, konstnärer och andra yrkesgrupper som är betydelsefulla för barnkultur lever under knappa förhållanden i vårt land. Det är hög tid att deras överlevnad och utveckling säkras.Det finns för övrigt redan ett internationellt pris i barnlitteratur, HC Andersen-medaljen, som ges inte i form av en prissumma utan som en premiering. Trots detta är det ytterst åtråvärt och ger världsomspännande prestige och status till den författare respektive konstnär som utses varje år.Det finns också ett Astrid Lindgrens pris som sedan flera år delats ut av Rabén&Sjögren Bokförlag på Astrid Lindgrens födelsedag den 14 november.Jag menar att det skulle vara bättre att med 10 miljoner instifta en fond och sedan låta avkastningen utgöra priset. Det första priset skulle delas ut år 2004, vilket ger rimligt tidsutrymme för dem som ska lägga fast nomineringsförfarandet, bilda jury och göra en rättvis bedömning av pristagare. Att på mindre än ett år både skapa former, finna den bästa juryn och utnämna pristagare synes för mig och flera andra ogörligt.Risken för felbedömningar i olika överväganden är uppenbara. Kulturministern tycks inte ha tänkt igenom det hela. Med den modell jag föreslår skulle vidare en långsiktighet skapas och förhoppningsvis ökat utrymme för medel att anslå till barnkulturen i Sverige. Riksdagen har ännu inte fattat beslut i ärendet. Det finns således utrymme för korrigeringar av formen.Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne borde också sättas i relation till behoven av resursförstärkning inom svensk barnkultur samt i relation till andra priser som utgörs av medborgarnas skattepengar.Det är bra att regeringen satsar på barnkulturen. Att förmedla de värden som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism är inte en uppgift enbart för lärarna utan också för kulturarbetare. Därför bör vi tydligt ange den värdegrund som satsningar inom barnkulturen ska utgå från.YVONNE ANDERSSON

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig