Debatt

Ersättningsteologi försvårar bibeltolkning

Bengt Svensson är kritisk till att evangelikaler, och speciellt vi inom pingströrelsen ”har förespråkat en överdriven bokstavstrohet som inte stämmer med Bibelns eget sätt att tolka och framställa den historiska-profetiska världsutvecklingen” (Nya Dagen 24/9). Nog kan det vara på sin plats att varna för extrem bokstavstolkning, i de fall då det klart framgår av sammanhanget att texten ska tolkas poetiskt eller bildligt. Men som läget är i dag med ett minskat bibelläsande bland frikyrkomedlemmar, färre gemensamma bibelstudier och ibland ett krympande utrymme för Ordets predikan i gudstjänsterna, anser jag det vara mer befogat att varna för det andra diket.

”Vi har lämnat bokstaven för en andlig verklighet, som absolut inte är mindre verklig för den skull” skriver Bengt Svensson, och beskriver därefter hur vi på olika sätt skulle ha ersatt Israel som Guds folk. Svensson menar att judarna inte längre är ett speciellt folk ”eftersom Jesus har rivit den mur som skiljer judar från hedningar”. Ja, muren är riven så att vi hedningar också, tillsammans med Guds egendomsfolk, genom tron kan få del i löftena. Men så länge sol, måne och stjärnor finns, så länge kommer Israels folk att vara ett folk inför Herren (Jer 31:36). Vi hednakristna varnas för högmod eftersom vi som är ”inympade” från ett vilt olivträd lättare kan brytas bort, än de som fått del av det äkta olivträdets rot (judarna) enligt Rom 11:16-24.

Svensson skriver att bokstavstron skulle resultera i att vi måste ”invänta ett jordiskt, begränsat rike”. Jag vill därför ställa följande frågor: Tror du att judarnas återvändande till sina fäders land efter snart 2000 år bara är en ren tillfällighet? Tror inte du att detta är början till uppfyllelsen av alla de profetior som talar om deras återvändande från alla de folk bland vilka de varit utspridda? Tror inte du att Jesus kommer tillbaka i fysisk bemärkelse, till ett fysiskt land och till sitt folk, i enlighet med många bibelord? Är inte Jesaja ord om att Herren ska regera från Sion och döma mellan hednafolken (Jes 2 ) både en andlig – men också en bokstavlig verklighet?

Det som försvårar våra möjligheter att tolka Bibeln är ersättningsteologin som började med de tidiga kyrkofäderna och tyvärr har präglat stora delar av den kristna kyrkan sedan dess. Vi är alla påverkade av detta i vårt tänkande, mer än vi tror.

Fler artiklar för dig