06 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Missvisande spegling av samtalet om mission i Israel

Tidningen Nya Dagens referat av debatten i ABF-huset i Stockholm har den 10 december, naturligt nog, väckt frågor. Alla torde ha förståelse för att en kort artikel inte alltid kan spegla alla fakta som förklarar ett och annat citerat uttalande. Men i detta fall hade det varit värdefullt om det skrivits ut ordenligt vilken formulering i Svenska kyrkans dokument ”Guds vägar” som vi alla i panelen avsåg när vi blev ”eniga” omkring mission bland judar.Ordagrant står det i samtalsdokumentet  ”att med tvång förmå judar att lämna sin tro är oförenligt med kristen tro”.  Vi samtalade över huvud taget inte om ”huruvida judarna kan nå fram till Gud genom att vara lydiga mot Torah eller om de måste komma till tro på Jesus som Messias”, som det heter i artikeln. Jag vill tro att samtliga delar vår, panelens, uppfattning att ingen ska med tvång förmås att lämna sin tro!Alla som tar sig tid att läsa samtalsdokumentet ”Guds vägar” vet dessutom att där klart uttalas det som är den kristna kyrkans tro och övertygelse: ”Kyrkan måste om den vill bevara sin identitet bekänna Jesus som den Messias vilken redan Gamla testamentets skrifter vittnar om.  Den bekänner att denne Jesus uppstått från de döda och att han är Herre (grek. kyrios) i gudomlig mening.Kyrkan bekänner vidare att Guds evige Son blev människa i Jesus så att vi genom honom lär känna Gud själv. Kyrkan lär att Guds förbund är öppet för alla som i tro omfattar detta och som litar på den försoning som Gud genom Jesus Kristus uppenbarat för oss. Denna kyrkans bekännelse till Jesus Kristus ligger utanför ramarna för den judiska tron. Kristologin är det som skiljer judar och kristna åt.....”
Fler artiklar från Debatt