15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Låt tunghäftan släppa

Missionsförbundets pastorer presenterar en mörk bild av samhället när de predikar om samhällsansvar. Samhället beskrivs ofta som dominerat av våld, ensamhet och maktmissbruk. Som väg genom detta kompakta mörker ges emellertid få förslag hur kristna som enskilda och som gemenskap kan utöva ett samhällsansvar.---…de (pastorerna) anpassar sig till lyssnarnas förväntningar. Och ett genomgående drag hos dagens frikyrkomedlemmar … är att de framför allt är intresserade av sin individuella religiositet, och ytterst pessimistiska om församlingars och samfunds möjligheter att medverka till att förändra samhället i en positiv riktning.En kommentar till en sådan analys måste formuleras som en uppmaning: Pastorer, låt er inte tyngas av den pessimism vi lyssnare ibland fastnar i. Låt er inte begränsas av den individualism som blåst in även i frikyrkofolkets sinnen. Tag fasta på evangeliets profetiska budskap som utmanar vårt samhälle. Bli mer konkreta i era samhälls-analyser och rekommendationer. Låt tunghäftan släppa!Sändaren i en kommentartill en avhandling avreligionssociologen Anita Boij
Fler artiklar från Debatt