Debatt

Oskarshamnsfallet granskat av JO

Socialnämndens i Oskarshamn handläggning av omhändertagandet av ett barn till två förståndshandikappade föräldrar har nu granskats av justitieombudsmannen (JO) Kerstin André.Hon har gått igenom socialnämndens hela LVU-utredning  (LVU = lagen om vård av unga) och finner att omhändertagandet var väl underbyggt.I tv-programmet ”Uppdrag granskning” föreföll orsaken till omhändertagandet vara att föräldrarna matade barnet med välling för ofta och bytte blöjor i onödan.Detta är en allvarlig kritik mot ett granskande tv-team. Tv-programmets uppgift är att granska och påvisa missförhållanden i samhället. Reportrarna går mycket på vittring, där man tror sig finna något uppenbart att ställa ut och där man kan väcka känslor bland tittarna.När det gäller omhändertagande av barn är det alltid en svår uppgift. Jag har själv som barnläkare varit med polisen på verkställande av omhändertagande och det är inga lättsamma uppdrag. Men ett samhälle måste ha den möjligheten för att värna ett barns rätt till ett bra liv.När det gäller Oskarshamnsfallet så har vittringsmetoden huggit i sten. Reportrarna har inte haft kunskap om vad det kan betyda för ett barn att växa upp med förståndshandikappade föräldrar. Grundproblemet är nämligen att föräldrarna inte rätt kan tolka barnens behov. De har inte den finkänsliga förmågan att läsa av vad ett skrik eller gråt betyder.Det är här som matandet och blöjbytena kommer in. Föräldrarna gör alltför ofta fel saker i relation till barnets akuta behov. Detta gör barnet än mer frustrerat och så växer stressen och barnet kommer inte till ro. Tidigt i ett barns liv är detta förödande och påverkar utvecklingen negativt och ger svårreparerade skador.I ett program med titeln ”Föräldraskap och förståndshandikapp” hade frågan med det aktuella fallet kunnat få en annan belysning, men det ämnet faller utanför ett kritiskt granskande program.Det som hänt är att ”Uppdrag granskning” har givit föräldrarna förhoppningar som samhället inte kan infria och det är en svår smärta. Dessa föräldrar behöver mycket stöd och hjälp att så långt det går få känna närhet till sitt barn och att de de fakto är barnets biologiska föräldrar.Därtill krävs finkänslighet, inlevelse och en god pedagogisk förmåga.

Fler artiklar för dig