13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Jesus adopterades inte – han föddes som Guds son

I över en månad har Jonas Gardell fått stå oemotsagd i Jesusdebatten på Svenska Dagbladets Brännpunkt. Den 17 februari skrev han i ett inlägg att Guds son inte är någonting man föds till, utan något man utväljs till. Han hävdar att Jesus adopterades av Gud först vid sitt dop i Jordanfloden.Av detta resonemang följer att Jesus Sonen inte har existerat före all tid som en del av Guds treenighet och som sådan låtit sig födas in i världen som människa – det som i traditionen brukar kallas för inkarnationen.Gardell må kalla sig kristen, men med denna ”bekännelse” kan han åtminstone inte göra anspråk på att vara kristen i klassisk bemärkelse. Aposteln Johannes säger nämligen i sitt första brev: ”Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen.Så kan ni se vilken ande som är Guds: varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud, men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skall komma och som redan nu är i världen” (1 Joh. 4:1–3, min kursivering).Samma sak säger han i sitt andra brev: ”Ty många bedragare har gått ut i världen, sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Där har ni bedragaren, Antikrist” (2 Joh. 1:7).Tidigare har Johannes i sitt evangelium återgivit de långa ordväxlingar Jesus hade med judarnas religiösa ledare. Här gör Jesus oerhörda anspråk på att ha existerat hos Fadern före all tid (se exempelvis 8:58), anspråk som fick dem att vilja stena honom för hädelse och som så småningom ledde fram till hans korsfästelse.Hela ingressen till Johannesevangeliet går ju för övrigt ut på att Guds son inkarnerats och blivit människa. Men dessa anspråk vill alltså Jonas Gardell förneka, vilket får till följd att han definierar ut sig från klassiskt kristen tro. I fornkyrkan hade Gardell utan tvivel avfärdats som villolärare (så har skett med andra som under kyrkans historia förkunnat den så kallade adoptionsläran).I Svenska kyrkan har Gardell meddelats venia, alltså tillstånd att som lekman predika i kyrkan. Det säger en del om hur det står till i vår ärevördiga svenska kyrka under ärkebiskop Hammars ledning.Mats Wallöversättare, skribent

Fler artiklar från Debatt