20 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Oklar samhällsroll

Vi talar inte bara i egen sak, vi tror att fler folkrörelser än trossamfunden eftersträvar en tydligare roll i samhället, vilket borde underlättas av makthavarna, inte försvåras.Många samhällsproblem bör bearbetas. Vi har pekat på integrationsfrågor, rasism och social fostran som exempel.Hur kan folkrörelserna, trossamfund och andra engagerade människor, komma in i den demokratiska processen tidigare, och få en chans att utöva ett reellt inflytande, innan det är dags att fördela resurserna?Det vi efterlyser är samverkan, inte att arbetet styrs av makthavarnas godtycke.Vi önskar att olika grupper, rörelser och myndigheter samverkar redan i problemformuleringen, finns med under hela processen, i utredningsarbete, remisser och förbereda förslag.- - -Vi efterlyser en uppdaterad syn på trossamfunden, liksom på många andra folkrörelser, så att inte viktiga samverkanspartners förhindras att vara med på grund av fördomar baserade på okunskap.Baptisterna Sven-GunnarLindén och Annika Damirjiani Svenska Dagbladet
Fler artiklar från Debatt