22 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Är mäns våld mot kvinnor angeläget för kyrkorna?

Operation Kvinnofrid genomför i november månad en ny kampanj. Aktiviteterna förläggs till Stockholms län. Trots detta kan man räkna med ett betydligt vidare genomslag. Flera statliga myndigheter är involverade. Genom deras kanaler förs budskapet ut över hela landet.Årets kampanj är den fjärde i ordningen. Till målsättningen hör att sprida kunskaper, öka medvetenheten och stärka civilkuraget. Alla män måste medverka för att öka kvinnors trygghet. Varje år polisanmäls närmare 20 000 fall då en kvinna har misshandlats av sin partner men mörkertalet är stort. Den verkliga siffran torde närma sig 100 000. Även barnen drabbas. Omkring ett par hundratusen barn växer upp i hem där mamman misshandlas.Operation Kvinnofrid har i första hand uppmärksammats genom de utåtriktade kampanjerna. På affischtavlor, i tidningar och genom foldrar sprids informationen. Den syftar till att skapa uppmärksamhet och ge besked om att ingen behöver acceptera våldet.Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och det måste både myndigheter och andra inse och agera efter. Polisens, socialtjänstens och sjukvårdens arbete är av vital betydelse men lika viktigt är att engagera ideella folkrörelser, kyrkor och samfund. En av Operation Kvinnofrids samarbetspartner är Hela Människan som bedriver sitt sociala arbete på kristen grund.Det förekommer en angelägen teologisk diskussion om i vilken utsträckning mäns övergrepp mot kvinnor kan motiveras med hänvisning till religiösa texter. Formuleringar finns som stärker föreställningen om mäns överordning och kvinnors underordning. Hur ska dagens aktiva kristna förhålla sig härtill?Hela Människan genomförde nyligen i Immanuelskyrkan i Stockholm ett seminarium som efter inledningar av teologen Hanna Stenström och diakonen Ing-Mari Rice diskuterade de här frågorna.Studiet av kvinnors och mäns inbördes förhållanden bör utgå från att mäns överordning gör sig gällande längs en skala från maktutövning, kontroll och dominans till sexuella övergrepp, våldtäkt och misshandel. Kvinnor kan kränkas även i situationer då det inte förekommer fysiskt våld.Lutherska världsförbundet har publicerat ”Kyrkornas NEJ till våld mot kvinnor”. I den skriften gör man upp med förlegade vanföreställningar. Den svenska bearbetningen är gjord inom Svenska kyrkan men materialet är relevant även för frikyrkoförsamlingarna.Kvinnomisshandel är en synd. Våldet utgör inget upprätthållande av en gudomlig ordning. Men hur ska församlingen förhålla sig till att en kvinna som utsätts för makens sexuella kränkningar och misshandel vill skiljas? Äktenskapet är en av Gud instiftad ordning. Således kan det bli svårt för en kristen kvinna att lämna sin man. Ändå måste det som regel ske. Det är mannen som utsätter det äktenskapliga förbundet för en sprängning. Det är han som slår och kränker Guds lag. Då har kvinnan rätt att gå för att skydda sig själv och barnen.Kyrkorna har en viktig roll att fylla för att öka kvinnors trygghet. Det kan ske på flera sätt. En viktig uppgift är det sociala arbetet och diakonin. Misshandlade kvinnor och deras barn måste kunna söka sig till församlingens diakon eller präst för att få hjälp. Den medmänskliga kontakten kan bli avgörande för kvinnans möjligheter att på ett meningsfullt sätt leva vidare. Församlingen bör kunna utgöra en hemvist och en trygg plats för alla dem som söker sig dit och särskilt för utsatta människor. Församlingens medarbetare har också möjligheter att förmedla kontakten med polisen, socialtjänsten, sjukvården och andra myndigheter samt även visa på vägen till kvinnojourer.En annan uppgift för kyrkor och samfund är att medverka i social opinionsbildning och information. Mäns våld mot kvinnor måste synliggöras. Problemet får inte sopas under mattan. Alla måste visa civilkurage och stödja en arbetskamrat, en granne, en bekant eller en släkting som utsätts för förnedrande behandling. Eftersom kvinnan inte alltid själv vågar, kan eller vill anmäla vad som inträffat måste omgivningen ställa upp.Våld mot kvinnor faller under allmänt åtal vilket innebär att polis- och åklagarmyndigheterna ska ta upp ärendet oberoende av vem som anmäler. Många kvinnor och barn erhåller inte den hjälp de har rätt att få. Ideella folkrörelser, kyrkor och samfund bör därför ta ställning för kvinnofrid och medverka till att få till stånd en bättre tingens ordning.

Fler artiklar från Debatt