12 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Bemyndiga föräldrarna!

Det pågår ett gräsrotsupp-ror runt omkring i landet mot den familjepolitik som med järnhand vill styra hur föräldrar och barn ska bete sig: Föräldrar, ut i heltidsarbete! Barn, in på kommunala dagis! Att föräldrar kan vilja ordna sin barn-omsorg på andra sätt för att få mer tid med sina små, och att barn kan ha olika behov, tar rikets styrande politiker i dagsläget ingen notis om.
Men nyligen överlämnades 36 000 namnunderskrifter till statsrådet Mona Sahlin med krav på ökad valfrihet i barnomsorgen. Flera organisationer kring familjefrågor samlar sig nu under beteckningen "Föräldraupproret" för att försöka få till stånd en förändring.
I ett 30-tal kommuner har det tagits initiativ till folkomröstningar om fler alternativ i barnomsorgen, och Örkelljunga, Karlstad och Uppvidinge kommuner har genomfört sådana, med en majoritet för ökad valfrihet.
På arbetarrörelsens dag, 1 maj, i Uppsala lockade ett demonstrationståg för valfrihet i barnomsorgen 800 deltagare. Det var fler än socialdemokraterna och vänsterpartiet drog tillsammans i sina led i staden. Detta borde om något oroa regeringspartiets strateger inför framtiden. För det är inte bara kristdemokratiska och moderata väljare som har svårt att förstå den förda familjepolitiken.
Lyssnar inte de styrande på de protester som nu gör sig hörda kan det mycket väl bli betydligt fler demonstrationståg av liknande art 1 maj valåret 2006.
Vänsterdebattörerna Per Kågesson och Ann-Marie Lindmark hör till dem som har pekat på att även de socialdemokratiska väljarna själva vill ta hand om sina små barn, och inte sympatiserar med den politik "en liten elit vänsterakademiker" tycks ha drivit fram.
I grunden handlar det om att åter bemyndiga familjerna och ge dem möjligheter att själva kunna fatta beslut om hur man vill utforma sin tillvaro. Trygga och nöjda föräldrar och barn – med tid för varandra – är en avgörande motor i framtidens samhälle. Den som förnekar betydelsen av detta gör ett allvarligt misstag.
Att vreden mot den förda politiken är särskilt stor just nu handlar också om de signaler som nyligen kom från regeringens utredare Karl-Petter Thorwaldsson (s). Han tycker att fler småbarnsföräldrar måste jobba heltid, och att föräldrar som väljer att skaffa barn ganska tätt ska straffas.
Får han sin vilja igenom kan det leda till att en del småbarn får långa dagar på dagis. Men "det får man ta!", säger Thorwaldsson, och menar att det viktigaste är att kvinnor inte fastnar i "deltidsfällan".
Bakom argumentationen ligger utan tvekan ekonomiska argument – även om det inte sägs rakt ut. Föräldrarna – inte minst kvinnorna - ska ut i arbetslivet och producera för tillväxt och materiell välfärd. Att det är barnen som får betala priset hymlas det inte med. Likväl är det lätt att bli mörkrädd inför sättet att resonera.
Tillvaron är självklart mycket mer än yrkeskarriär och materiell tillväxt. Men ekonomismen tillåts här att styra – och vi reduceras som människor. De värden som skapas i gemenskap mellan individer, inte minst inom familjen, ignoreras fullständigt i det Thorwaldsson hittills gett uttryck för.
Att kvinnor i dagsläget inte har samma möjligheter som män i arbetslivet är ett faktum. Här bör åtgärder sättas in för att förändra attityder och verklighet. Men det finns andra och bättre metoder att göra det än att tvinga småbarnsmammor som inte vill – eller för den del pappor – ut i heltids lönearbete på barnens bekostnad.
Eller som nätverket Hemmaföräldrar i Solna uttryckte det i Dagen 29 april: "Kvinnofällan är inte det val vi har gjort genom att stanna hemma med våra barn. Kvinnofällan är att inte ha frihet att välja barn-omsorgsform."
Att "valfrihet" för föräldrar ska uppfattas så hotfullt av ledande politiker i regeringspartiet är svårt att riktigt förstå. Bemyndigade och betrodda människor ger alltid ett bättre samhälle än när familjer upplever sig kuvade och styrda med järnhand uppifrån.
Familjeminister Berit Andnor och förskoleminister Lena Hallen-gren gör väl i att lyssna. Mycket tyder på att föräldraupproret kommer att växa.

4 maj 2005

Fler artiklar från Debatt