13 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Nej, Sigvard Svärd, det behövs ingen ny döparrörelse!

n”Om ett påstående upprepas tillräckligt många gånger upphöjs det till sanning”, har någon sagt. Nu senast i Dagen den 22 juni hävdar Sigvard Svärd, med sorg i hjärtat, att Pingst – fria församlingar i samverkan inte uppmuntrar Sveriges pingstförsamlingar att hålla fast vid det baptistiska dopet. Det är ett felaktigt påstående som tyvärr ofta upprepats. Självklart är vi en döparrörelse och bekänner oss till det baptistiska dopet. Jag delar Sigvard Svärds uppfattning att de offer och banbrytande insatser för det baptistiska dopet som F.O. Nilsson och andra baptistpionjärer stod för förpliktar.För att bli en ny medlemsförsamling i Pingst – fria församlingar i samverkan måste man dokumentera att man undervisar och praktiserar det baptistiska dopet. I vårt senaste rådslag i maj månad sökte ett antal nya församlingar medlemskap i Pingst ffs. Bland dessa fanns en församling som inte kunde bli fullvärdig medlem av det skälet att man i nuläget inte klarar att leva upp till den baptistiska dopsynen. Vi har sett det mycket angeläget att ändå ha en öppenhet för församlingar som på ett omfattande sätt delar vår värdegrund och som söker en nära gemenskap med svensk pingströrelse, att skapa en möjlighet till ett associativt medlemskap.nI debatter som under senare tid har förts angående den värdegrund som ska gälla för Pingst ffs, har också problematiken omkring skiftande lokala situationer aktualiserats. Det blir till exempel allt vanligare att små pingstförsamlingar väljer att lokalt gå samman med andra församlingar, som ibland också har en annan doptradition. Vi har från Pingsts sida gjort allt vi har kunnat för att stötta och hjälpa till i dessa mycket viktiga processer. På många platser handlar det om överlevnad att församlingar går samman. Den baptistiska grundsynen gäller för oss även när nya samverkansförsamlingar bildas.Det förtjänar att även i detta sammanhang upprepa att huvudansvaret för teologi och lära ligger hos ledarskapet i den lokala församlingen. Pingst – fria församlingar i samverkan kommer alltid att återspegla den teologi som formas och undervisas i lokala fria församlingar.Förhoppningsvis lindrar detta tillrättaläggande den sorg i hjärtat som Sigvard Svärds inlägg gav uttryck för.

Fler artiklar från Debatt