20 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Så vill kriminalvården motverka mäns våld mot närstående

Mäns våld mot kvinnor är, som framgår av artikeln om kvinnofrid författad av tre representanter för nykterhetsrörelsen (Dagen 2005-07-07), ett omfattande samhälls- och folkhälsoproblem, och kvinnofridsfrågorna är en prioriterad fråga för rättsväsendet. Vi har inom kriminalvården sedan 1990-talet utvecklat lokala program för männens behandling. Sedan år 2000, i samarbete med brittisk kriminalvård, har vi utvecklat ett nytt nationellt behandlingsprogram IDAP (Integrated Domestic Abuse Programme) för män som utövar våld i nära relation. Programmet har ett starkt säkerhetstänkande när det gäller kvinnor och barn.Kriminalvården har i dag gruppbehandling för misshandlande män på ett femtontal orter i vårt land; ofta i form av samverkansprojekt med andra samhällsorgan såsom socialtjänst, polis, åklagare eller hälso- och sjukvård. På det sättet kan både männen som utöva våld, kvinnan som utsatts för våld och barnen som bevittnat våldet få stöd och behandling var för sig.Det bärande i behandlingstanken i det Nationella Programmet är:

  • att männen lär sig se sitt våld
  • att männen lär sig ta ansvar för våldet
  • att männen lär sig hitta alternativa handlingssätt
  • att männen lär sig se hur våldet påverkar kvinnans och barnens känslor, tankar och handlingar.

Grupprogrammet kompletteras med riskbedömning för framtida partnervåld och de misshandlade kvinnorna har en enskild stödkontakt parallellt med mansgruppen.Som framgår av artikeln bör ”socialtjänsten och kriminalvården erbjuda behandlingsprogram”. Vi gör det på ett femtontal orter, och fler mansgrupper startas i höst. De män vi i dag påverkar inom kriminalvården är de som kommit in i rättssystemet, men vi ska komma ihåg att de flesta män som misshandlar kvinnor finns ute i samhället. Vi når i dag bara ”toppen av isberget” och vi måste gemensamt ta ett krafttag för att få ner de omfattande mörkertalen. Vi vet att våldet ofta har pågått under lång tid innan kvinnan anmäler övergreppen.Att arbeta med männen är ett sätt för samhället att säga att våld inte är acceptabelt. Det är en hjälp och en trygghet för kvinnan och barnen att vi markerar detta tydligt och att vi politiskt skapar förutsättningar för att ge männen den behandling de behöver.

Fler artiklar från Debatt