11 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Dopdebatten måste ha rätt fokus!

Replikerna på min debattartikel om dopet genomsyras av den överdrivna självsäkerhet som jag tycker präglar många pingstvänners förkastande av spädbarnsdopet. Men likväl har ingen replik gått in på kärnan i min artikel, nämligen att man inte kan utläsa en bestämd dopordning i Matt 28, Mk 16 och Apg 2 i kraft av vilken spädbarnsdopet borde ogiltigförklaras.I stället har replikerna kretsat kring kyrkohistoria (förekom spädbarnsdop i fornkyrkan?), enskilda teologer (var den tidige Luther emot spädbarnsdopet?) och –  inte minst – mina ord om ”kränkning”. Inget av detta borde dock stå i fokus i en lärodiskussion, och jag beklagar att Göte Olingdahl och Samuel Svensson inte beaktat detta. När den kristna trosläran ska fastställas gäller, åtminstone för en lutheran: ”Sola Scriptura”, Skriften allena. För att ändå kort bemöta den irrelevanta kritiken, kan sägas att orden om kränkning aldrig anfördes av mig som ”argument” för spädbarnsdopet, utan som motivering till varför jag som icke-pingstvän yttrar mig om Pingsts doppraxis.Vad gäller frågan huruvida spädbarnsdop var etablerad praxis på 100-talet, talar Hippolytos av Rom sammanfattning av bland annat kyrkans dåtida doppraxis, nedtecknad omkring år 200, otvetydigt för att så var fallet. Vad gäller Luthers påstådda baptism i skriften Captivtate (1520), kan envar själv läsa skriften för att se att detta är ren historieförfalskning (se bokens tredje kapitel, där spädbarnsdopet uttryckligen försvaras.)Men låt oss i fortsättningen inte fokusera på kyrkohistoria, än mindre på min egen person, utan på Skriften! Pingst förkastar spädbarnsdopet och ägnar sig åt omdop. Jag menar att det inte finns tillräckligt övertygande bibliska grunder för ett sådant förkastande. Ingen replik har dock förmått visa att min mening är fel. För Pingst, som vill vara en biblisk rörelse, borde detta vara ettproblem.

Fler artiklar från Debatt