14 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Fackanslutna pastorer positivt för frikyrkan

I höst sker något unikt. Det bildas en fackförening för församlingsanställda i Svenska Missionskyrkan. Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund (SKTF) är facklig huvudorganisation bakom detta.I bakgrunden finns också att har Svenska Missionskyrkan och dess församling sökt medlemskap i Arbetsgivaralliansen, en arbetsgivarorganisation som organiserar, ideella föreningar och trossamfund.Det är att förvänta att fler trossamfund gör på samma sätt som SMK. Hur ska pingströrelsen ställa sig? Och alla de andra trossamfunden?Samtal om detta har förts inom Pingströrelsens lönekommitté. Kommittén står i dess helhet bakom att det bildas en fackförening inom pingströrelsen och att församlingarna ansluter sig till Arbetsgivaralliansen. Pensionsstiftelsen har redan gått ut med en förfrågan till församlingarna om anslutning till Arbetsgivaralliansen med svar senast den 14 oktober.Det finns flera skäl till att vara positiv.Samhällets krav på arbetsgivarna fortsätter att växa. Långtidssjukskrivningar, utbrändhet och arbetslöshet finns också inom trossamfunden. Försäkringarna har genom detta blivit allt dyrare. Konflikter mellan arbetsgivarna, församlingarna och de anställda har alltid funnits och är ganska få men blivit svårare att lösa med tiden. Återväxten inom pastorskåren har ibland sviktat betänkligt. I dag reses krav på bättre utbildning, bättre anställningsvillkor och bättre arbetsformer såväl av församlingarna som de anställda själva.Formerna för lönebildning och anställningsvillkor för de församlingsanställda behöver utvecklas. Stödet för såväl de enskilda anställda som för församlingarna som arbetsgivare behöver konsolideras och få fastare former. Då är det inte tillräckligt med en helt ideellt arbetande löne- och anställningskommitté!Det är numera vanligt med samarbetsförsamlingar som har anslutning till mer än ett trossamfund. Då behövs också bättre samordning av regelverket mellan trossamfunden när det gäller anställningsförhållanden och lönevillkor.Det kollektivavtal som i dag finns och där Arbetsgivaralliansen står som en av undertecknarna överensstämmer i alla viktiga delar med de löne- och anställningsrekommendationer som Pingströrelsen har. Om församlingarna ansluter sig till Arbetsgivaralliansen finns det goda möjligheter att påverka och utveckla kollektivavtalet till ett instrument för bättre arbetsvillkor för de församlingsanställda. Bildas det också en fackförening som tillvaratar de anställdas intressen öppnar det för bättre överläggningar om vad som är goda arbetsvillkor.Det är vår övertygelse att den väg som nu SMK har gått bör också Pingströrelsen och dess församlingar gå. Vi tror det är bra för församlingarna och för de anställda. Bättre ordning skapar trygghet och arbetsro och gör att församlingarna står bättre rustade att möta framtiden och förverkliga huvudmålet: Att utbreda Guds rike.

Fler artiklar från Debatt