08 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Sverige förändrar biståndet om Uganda inte utvecklas positivt

Rosita Runegrund (kd) skriver att Sverige med biståndsmedel finansierar tortyr i Uganda (Dagen 28 september). Hon säger att regeringens politik är omoralisk och att Sverige borde frysa biståndet till Uganda. Runegrund företräder en mycket förenklad bild av hur utvecklingssamarbete fungerar.Bistånd är inte enkelt; det är tvärtom komplicerat. Sverige har ett etablerat utvecklingssamarbete med cirka 25 länder i Afrika. Avgörande anledningar till att de är utvecklingsländer är att de ännu inte är till fullo fungerande demokratier med välfungerande ekonomiska, sociala och politiska system och institutioner.En av Sveriges möjligheter att påverka utvecklingen åt rätt håll i fattiga länder är genom utvecklingssamarbeten med dem. Att oövervägt avbryta allt samarbete när bakslag i ett lands utveckling sker är kortsiktigt och riskerar att bidra till en utveckling i fel riktning. Därmed inte sagt att vi inte emellanåt måste avbryta eller frysa samarbeten. Men det gör vi bara när vi uppfattar att ett sådant handlande skulle driva på landet i rätt riktning.Innan biståndsutbetalningar görs kommer självklart en bedömning ske där flera svåra frågor, som till exempel demokratiutveckling och respekt för mänskliga rättigheter, ingår.Ett positivt exempel är att Uganda nyligen infört flerpartisystem. Inför ett nytt samarbetsavtal från och med nästa år kommer dessutom ett stort arbete sättas i gång för att analysera våra möjligheter att fortsätta långsiktigt samarbete med Uganda.Sverige följer utvecklingen i Uganda mycket nära och noga. Vi tar upp problemen i dialog med regeringen där. Om vi inte ser åtgärder i positiv riktning kommer det få återverkningar på vårt utvecklingssamarbete med landet.
Fler artiklar från Debatt