14 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Skapelse eller utveckling fråga om världsåskådning

Debatten kring skapelsetron och utvecklingsläran har hamnat lite snett. I stället för att debattera kring fakta har man börjat diskutera kring gudsbilden med starka känsloargument. Känsloargument har ingen betydelse i ursprungsfrågan. Den enkla frågan som man bör koncentrera sig på är: ger skapelsemodellen en mer trovärdig förklaring än evolutionsmodellen för fakta i naturen, det vill säga universums, stjärnors, livets, levande organismers och människans uppkomst samt bildandet av fossil?Enligt skapelsemodellen har universum (rum-materia-tid-kontinuumet, livet och livsformerna) skapats av en icke-materiell Gud. Enligt evolutionsmodellen har universum (rum-tid-materia-kontinuumet, livet och livsformerna) uppstått av sig självt av en ren händelse (här finns dock delade meningar, till exempel har några debattörer i Dagen velat dra in Gud i evolutionsmodellen, ”klyftornas Gud”). Både skapelsetroende och de flesta evolutionister delar också den uppfattningen att universums och livets uppkomst har varit unika en-gång-för-alla-händelser.För att försöka begripa och ge rimliga förklaringar i ursprungsfrågor använder både skapelsetroende och evolutionister vetenskap som verktyg. Skapelsetroende hänvisar öppet också till Bibeln som världsåskådningsmässig ”nyckel” till fakta i naturen. Med andra ord tror man att Bibeln förmedlar rimlig förklaring för universums, livet och livsformernas uppkomst.Evolutionisterna använder bara det vetenskapliga resonemanget. Här bör man dock poängtera starkt att evolutionister inte arbetar i ett världsåskådningsmässigt vakuum (även om man ger sken av det). Här fungerar valet av rent naturvetenskapligt närmande (som en dold premiss) till naturen på samma sätt som valet av Bibeln hos skapelsetroende. Man utgår ifrån att det materiella universum är allt som finns. Man att utesluta a priori (i förväg) en möjlighet för en icke-materiell Skapare bakom allting är inte ett vetenskapligt förhållningssätt utan ett världsåskådningsmässigt ställningstagande. Men denna sorts ställningstagande kan inte rättfärdiggöras med hjälp av någon forskning. Det är ett livsåskådningsmässigt val man gör.En viktig sak i vetenskapliga sammanhang är förutsägelser. En god vetenskaplig teori kan förutsäga kommande händelser. Till exempel kan man inom astronomin förutsäga solförmörkelser.Evolutionsbiologer kan inte göra samma sak inom sitt specialområde. I denna mening är evolutionsforskning inte vetenskap. Även om man tror att organismer håller på att utvecklas till någonting nytt kan man inte på något sätt förutsäga, till exempel vad vi människor blir i framtiden.Evolutionsbiologin är inte prediktiv. Skapelsetron å ena sidan kan betraktas som en prediktiv modell. Skapelsemodellen hävdar att organismer aldrig varit och inte heller kan bli något annat än vad Skaparen har ämnat dem att vara, till exempel har människan alltid varit människa och kommer för all framtid att förbli människa. Den levande världen och fossil tycks tala för skapelsemodellen.Konflikten mellan skapelsetroende och evolutionstroende är inte i första hand en vetenskaplig utan en världs- och livsåskådningsmässig konflikt. Låt debatten gå vidare men försök hålla debatten på faktanivå. Känsloargument tar bara död på en intressant debatt!
Fler artiklar från Debatt