15 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Fler nämndemän med invandrarbakgrund behövs i domstolarna

Fördomar har vi alla, antingen vi vet om det eller inte. Människan har en benägenhet att skapa sig fördomar, eftersom våra hjärnor hela tiden jobbar med att sortera och kategorisera omvärlden, menar forskare som Torun Lindholm och Nazar Akrami i en artikel i Dagens Nyheter.Forskarna menar vidare att etniska fördomar inte måste handla om uttalad rasism eller främlingsfientlighet. Moderna tiders fördomar verkar snarare i det fördolda. De färgar och förvränger våra upplevelser så att personer utesluts eller diskrimineras.En helsvensk domstol har exempelvis lättare att förstå en svensk brottsling än en brottsling med utländsk bakgrund. Medvetet eller omedvetet ser man sig själv i ”svensken” – han tillhör den egna gruppen. Därför hävdar jag att fler personer inom rättsväsendet med utländsk bakgrund skulle öka förståelsen för ”den andre”. En sådan utveckling är nödvändig då domstolsväsendet måste vara en avspegling av vårt mångkulturella Sverige. Beträffande rekrytering av nämndemän har en utredning föreslagit att man ska införa en så kallad fri kvot. Det betyder att nämndemän ska kunna rekryteras från andra samhällsgrupper än de politiskt aktiva. Det är bra och kan innebära att fler personer med invandrarbakgrund väljs in som nämndemän. Dock är det inte lika tydligt som ett beslut om kvotering.Mot bakgrund av detta har jag som ledamot av riksdagen ställt en skriftlig fråga till justitieminister Thomas Bodström. Jag fick ett bra svar tillbaka där ministern redogjorde för en remiss som regeringen har överlämnat till lagrådet för en kort tid sedan.I denna föreslår regeringen bland annat en lagregel om att de nominerande och väljande organen i framtiden ska sträva efter allsidighet, inte bara beträffande ålder, kön och yrke utan även avseende etnisk bakgrund. Med detta avses att medborgare som är födda utomlands eller som är inrikes födda med minst en utrikes född förälder bör vara representerade i nämndemannakåren på ett sätt som anknyter till deras andel av befolkningen.Den regel om ökad cirkulation som föreslås kan också påskynda en ökning av antalet personer med invandrarbakgrund i nämndemannakåren.Dessa förslag tycker jag är bra. Men trots detta efterlyser jag mer konkreta förslag på hur vi kan få fler nämndemän med utländsk bakgrund. Personer med utländsk bakgrund måste få hjälp med att ha förutsättningen att klara ett sådant uppdrag. Det kan handla om utbildning, ekonomisk ersättning etcetera. Vi måste gå från ord till handling.

Fler artiklar från Debatt