17 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Nya regler minskar illegala aborter

Att tala om abortturism är osakligt, osmakligt och missvisande. Abort ska aldrig utföras lättvindigt. De utländska kvinnor som kommer hit ska bemötas med respekt.

Det har varit ett
antal debattinlägg och artiklar angående abortfrågan de senaste veckorna i Dagen, senast av Stefan Swärd och Tomas Seidal (24/1). Rent allmänt har abortdebatten varit betydligt mer aktiv de senaste två åren än den varit på mycket länge.
Kristdemokraterna välkomnar denna debatt. Det finns ingen anledning att medicinsketiska frågor ska vara fria från debatt och ifrågasättanden. Ämnen som rör liv och död måste få debatteras och abortfrågan är i allra högsta grad ett sådant ämne. Det som föranlett den senaste tidens debatt är huruvida utländska kvinnor ska ha rätt att utföra abort i Sverige på samma villkor som svenska kvinnor.
Få politiska frågor är så svåra och bär på en sådan sprängkraft som frågan om abort. Ien abortsituation ställs rätten till liv mot föräldrarnas situation i de fall de inte har möjlighet att fullfölja graviditeten och ta emot ett barn. Det är omöjligt att stå neutral inför det etiska dilemma som en abort innebär. Frågan väcker, på goda grunder, starka känslor.
Kristdemokraterna som
parti har valt att stå bakom en rätt till laglig abort i enlighet med den lagstiftning vi har i Sverige. Det beslutet fattades på Kristdemokraternas riksting i Örnsköldsvik 1996.
Anledningen till detta är att erfarenheten visar att aborter utförs även om de är förbjudna. Då med metoder som hotar kvinnors liv och hälsa. De illegala aborterna sker helt utan regler om veckogränser, stödsamtal, eftervård och tillsyn.
Vår slutsats är att det inte är rimligt att någon annan än kvinnan själv fattar det avgörande beslutet om eventuell abort. Inför ett sådant beslut bör hon erbjudas bästa tänkbara stöd och omvårdnad. Det är också viktigt att vi gör vad vi kan för att förebygga oönskade graviditeter. Familje- och preventivmedelsrådgivningen ska vara väl utbyggd och det bör finnas ungdomsmottagningar i varje kommun. Här finns det mycket att förbättra idag.
I Polen, som har
en mycket restriktiv abortlag, beräknas antalet aborter per 1000 kvinnor vara lika hög som i Sverige trots de skilda lagstiftningarna. Skillnaden är att de i Polen sker illegalt utan regleringar, tillsyn och krav på stöd och omvårdnad.
EG-domstolen har vid ett flertal tillfällen befäst att den fria rörligheten för tjänster också inkluderar hälso- och sjukvård. Abort sker som en del av hälso- och sjukvården, det kan vi inte bortse ifrån, och därför bör även aborter kunna utföras utanför hemlandets gränser.
Varje land utformar sin egen lagstiftning, men den lagstiftning som finns ska gälla samtliga EU-medborgare, det slår EG-domstolen fast.
Det går naturligtvis att ha synpunkter på detta, men det saknas tillräckliga tvingande hänsyn som motiverar ett undantag från denna praxis. Sverige har genom sitt medlemskap i EU förbundit sig att anpassa svensk lagstiftning till EG-fördraget och andra EU-regler.
Den förra regeringen
tillsatte år 2003 en utredning för att klargöra detta. År 2005 kom betänkandet som föreslog att även utländska kvinnor ska få genomgå abort i Sverige givet att de står för kostnaden själva. Kristdemokraternas representanter i Kommun- och landstingsförbundet förordade i ett remissvar utredningens förslag. Göran Hägglund har som socialminister fått frågan på sitt bord och måste nu hantera den.
Danmark genomförde denna förändring 2004 och i de flesta östeuropeiska länder liksom Tyskland, Nederländerna och Storbritannien är abort tillåtet för kvinnor från andra länder.
Erfarenheterna från dessa länder talar för att det totala antalet aborter sannolikt inte kommer att öka. Däremot kan de illegala och osäkra aborterna minska något och de legala och säkra öka.
Argumentet att det
uppstår en ”abortturism” där utländska kvinnor väller in över Sveriges gränser för att genomgå abort är osakligt, osmakligt och missvisande.
Ordet ”abortturism” ger intryck av att det handlar om något som har med nöje, rekreation eller näringsverksamhet att göra. Abort ska aldrig utföras lättvindigt, gällande regler och föreskrifter ska gälla också för utländska kvinnor. De som kommer hit ska få ett bra bemötande och en bra omvårdnad. De ska få stöd och bemötas med respekt. En svår fråga löses inte genom att sticka huvudet i sanden.
Fler artiklar från Debatt