10 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kyrkor alternativ till storföretag

Stockholms stad vill privatisera för 10 miljarder kronor per år. Andra kommuner har liknande program. Alternativen är inte bara statlig/kommunal drift eller privata företag.
Det finns även en tredje väg att förbättra ekonomin och öka sysselsättningen i kommunen, nämligen den sociala ekonomin. Den omfattar alla samhällsnyttiga verksamheter utanför den offentliga sektorn, har demokratiska värderingar och arbetar utan vinstsyfte.
I Sverige är arbetskraften ungefär 4,5 miljoner människor. Drygt en miljon människor har jobb inom kommuner och landsting. Därtill kommer statsanställda. Mer än tre miljoner arbetar i det privata näringslivet.
Jämfört med den offentliga och den privata sektorn är den tredje sektorn, den sociala ekonomin, med sina 150 000 anställda en uppstickare på frammarsch. Den sociala ekonomin mobiliserar cirka 300 000 årsarbeten i form av oavlönat arbete.

I ord lovprisar politiker från skilda läger gärna den sociala ekonomin. Regeringen Reinfeldt har sagt att frivilligorganisationerna gärna får stötta arbetslösa för att skaffa jobb. Även tidigare har ledande politiker talat väl om den ideella sektorn. Men vad kan man göra i praktiken?
Det finns många argument för att låta den sociala ekonomin ta över verksamheten i stället för att överlåta driften åt anonyma storföretag:
cDen sociala ekonomin är lokalt förankrad. Om en ideell förening eller ett personalkooperativ tar över driften av ett vårdhem är det inte bara en aktör på marknaden som tar över. Många lokalt engagerade människor blir inblandade. De har ett personligt intresse av att utveckla bygden både för sin egen och andras skull.
cDen sociala ekonomin förenar professionellt och frivilligt arbete. De professionella tjänsterna inom den sociala ekonomin är av minst lika god kvalitet som inom privata företag, men har också fördelen av nära kontakt med det civila samhället. Den sociala ekonomin stänger inte efter kontorstid eller under helger. Det finns alltid frivilliga som kan ordna utflykter, social samvaro och mycket annat.
cMänniskor som annars står utanför arbetsmarknaden kan få sysselsättning. Den sociala ekonomins målsättning är inte maximal vinst utöver vad som täcker drift och återinvesteringar i verksamheten. Den sociala ekonomins syfte är att kämpa för olika idéer, anställa människor med olika arbetshandikapp, långstidsarbetslösa eller permanent sjukskrivna eller andra liknande mål.
Den sociala ekonomin utför inte bara tjänster med kvalitet åt samhället. Den bidrar också till att bryta dagens stora utanförskap. Cirka 130 000 personer lever permanent på socialbidrag, 100 000 har varit sjukskrivna längre än ett år och drygt 200 000 personer under 55 år har förtidspension. För många är det en slutstation efter många år med a-kassa, sjukpenning eller socialbidrag

Vi hoppas och tror att det finns en verklig vilja bakom alla vackra ord om den sociala ekonomin att låta kooperativ och ideella organisationer ta över professionell verksamhet.
I stället för att låta den sociala ekonomin leva en skuggtillvaro i samhällets utkant med magra bidrag som ständigt skärs ned anser vi att ett ökat samarbete snabbare och mer effektivt bidrar till att vi når de mål vi har gemensamt.

För att ge den sociala ekonomin en chans krävs att:
cverksamheter delas upp i småskaliga enheter, så att inte bara storföretag kommer i fråga,
chänsyn tas till sociala insatser när man bedömer ett anbud,
cfrivilligt arbete kan meritera för att få ett anbud.
Hittills har detta gjorts i alltför liten utsträckning. Den allra största delen av välfärdstjänster som förts över till enskild drift har gått till storföretag typ ISS-care, Capio med flera. Men Stockholms stad har nu chansen att föregå med gott exempel och visa kommuner i övriga landet att det finns andra alternativ än förvaltningsdrift och privatisering genom storföretag.
Gunnar Engström,
ordförande föreningen Skyddsvärnet
Erik Lindberg,
ordförande Spånga Blåband
Britt Lindmark,
Stockholms läns bildningsförbund
Katarina Nordin,
Spånga Blåband
Jan Runfors,
Länsbygderådet Stockholms län
Birgitta Wahlman,
chef för kompetensTorget/
Medborgarskolan
Bridget Wedberg,
ordförande Stockholms läns
kreditgarantiförening
Mats Wåhleman,
enhetschef Hela Människan
Botkyrka Salem
Fler artiklar från Debatt