08 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Dags att införa avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer

Inför folkpartiets
landsmöte i Västerås i september har jag lämnat in en motion som gäller avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer.
Min förhoppning är att detta ska vara startskottet för en kampanj som så småningom ska resultera i att privatpersoner och företag ges möjlighet att få göra skatteavdrag för gåvor till idrottsföreningar, Röda Korset, Länkarna, kyrkor etcetera.
Alltsedan jag på 1970-talet hörde Per Ahlmark tala sig varm för denna avdragsrätt har jag ansett det vara en viktig reform att genomföra.
Jag har studerat den norska modellen och fört samtal med bland annat tidigare justitieministern Odd Einar Dörum, Venstre (Norges motsvarighet till folkpartiet).
Förslaget ser
ut så här:
1. Skatteavdrag för gåvor får göras av företag och privatpersoner till företag, stiftelse eller sammanslutning som har sitt säte i Sverige och som inte har vinst som syfte och som driver:
omsorgs- och hälsofrämjande arbete för barn eller ungdom, för äldre, sjuka, funktionshindrade eller andra utsatta personer,
barn- och ungdomsinriktat arbete inom musik, teater, litteratur, dans, idrott, friluftsliv etcetera.
religiös eller annan livsåskådningsinriktad verksamhet,
verksamhet som skyddar mänskliga rättigheter,
internationellt bistånd,
katastrofhjälp och verksamhet som förebygger olyckor och skador, eller
kulturskydd, miljöskydd, naturskydd eller djurskydd.
2. Skatteavdrag ges bara om gåvan utgör minst 500 kronor i det året då gåvan är given. Det ges maximalt avdrag för gåvor med totalt 6 000 kronor per år.
3. Företag, stiftelser och sammanslutningar som har getts administrativt förhandsbesked av skattekontoret att få ta emot avdragsgilla gåvor skall leverera uppgifter om varje givare. Uppgifterna gäller födelsenummer eller organisationsnummer, namn och adress samt gåvobelopp som kommit in under inkomståret.
Det finns en
väldig kraft i den ideella sektorn med insatser som kan betyda räddningen för den svenska välfärden i framtiden. Därför menar jag att tiden är inne att stärka den sociala ekonomin och införa avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer!
Fler artiklar från Debatt