23 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Underlätta för utländska studenter

Utländska studenter som fullföljt en termins heltidsstudier i Sverige ska kunna få söka arbetstillstånd utan att först återvända till hemlandet.

Intresset hos utländska
studenter att bedriva studier i Sverige är stort och i ständigt växande. En orsak är givetvis att undervisningen i Sverige är gratis, men också att den högre utbildningen håller hög internationell kvalitet.
Stort är också intresset från svenska företag att anställa många av de utländska studenterna när de har klarat av sina studier, framförallt inom de tekniska utbildningarna. Men här har vi i Sverige ett problem i dag.
Utländska studenter som kommer till Sverige från länder utanför EU/EES-området har bara uppehållstillstånd i landet så länge de studerar. Om de får ett erbjudande om jobb i Sverige måste de först återvända till sitt hemland och därifrån söka nytt uppehållstillstånd - den så kallade återvändarregeln. Trots att denna process är förhållandevis effektiv, då 92 procent får svar inom tre månader, är det ändå uppenbart att det ställer till stora problem för såväl företagen som för studenterna.
På en konkurrensutsatt
marknad är flexibilitet i många fall en viktig komponent och företagen ställer ofta krav på att man snabbt ska vara tillgänglig för anställning. Att tvingas återvända hem under den tid när man just har fått ett erbjudande om jobb är direkt olyckligt. Det försvårar och kan i värsta fall sätta stopp för nyanställningar. Det leder till att Sverige förlorar viktig kompetens och indirekt framtida skattemedel. Företag, som är i stort behov av spetskompetens, blir ”blåsta” på kunnig arbetskraft när studenterna fastnar i det komplexa regelverket.
En annan aspekt är att återvändarregeln mycket väl kan innebära att utländska studenter väljer bort Sverige som alternativ för studier. Attraktionskraften minskar och återvändarregeln blir i praktiken en återvändsgränd. Det är ingen god reklam för Sverige att ha ett system som utesluter personer vilka efter flera års utbildning etablerat sig i landet, lärt sig språket och utvecklat kontaktnät.
Det är mycket märkligt
att vi investerar stora summor i att kostnadsfritt utbilda studenter på våra lärosäten och samtidigt har en regel som säger att man måste lämna landet omedelbart efter det att man har avslutat sin examen. Det är därför väldigt angeläget och viktigt att Sverige får bort återvändarregeln, som vi för övrigt är ganska ensamma om i ett europeiskt och globalt perspektiv.
Kommittén för arbetskraftsinvandring avlämnade sitt slutbetänkande till regeringen i oktober förra året. Baserat på detta slutbetänkande kommer en ny lagstiftning att presenteras i höst, vilket bland annat innebär att återvändarregeln slopas. Utländska studenter som klarat minst 20 poäng eller som fullföljt en termins forskarutbildning kommer att kunna söka arbetstillstånd ifrån Sverige. Vi kan då erbjuda de utländska studenterna möjlighet att få ansökan om arbetstillstånd och uppehållstillstånd i samma ögonblick som de skriver under och tar ut sin examen.
Förslaget är tänkt att träda i kraft 1 juli 2008.
Alla blir vinnare
på att ta bort återvändarregeln, som är ett hinder för jobben, tillväxten och framtida rekrytering av kompetens. Det är dags att släppa studenterna fria och ge näringslivet större möjligheter att snabbt få möjligheter att anställa nyutexaminerad utländsk arbetskraft.
Borttagandet av återvändarreglen ligger alltså helt i linje med alliansregeringens arbete att förenkla och undanröja hinder för en effektiv och dynamisk arbetsmarknad.
Fler artiklar från Debatt