17 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Påven är inte ofelbar

På Dagens insändarsida
har det sagts, att påven är ofelbar. Så är det inte. Påven firar varje dag den heliga mässan och bekänner då sin synd (mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa) - min synd, min synd, min mycket stora skuld. Den trefaldiga upprepningen syftar på synder i tankar, ord och gärningar. Han måste också inför sin biktfar bekänna synd.
Däremot anser Katolska kyrkan, att påven är ofelbar när han på ämbetets vägnar faställer en lära eller uttalar sig i lärofrågor. Då talar han ”Ex cathedra”. Den dogmen antogs av Vatikankonciliet 1870. Det fanns biskopar som motsatte sig detta beslut. Men det mesta som Vatikanen och påven säger, har inte denna kvalitet. Katolikerna skulle nog inte heller säga, att man tillber Jungfru Maria; man skiljer mellan att be till henne eller ett helgon och att tillbe.
Genom Katolska kyrkan fick vi i Sverige under medeltiden de kristna grunddokumenten, de apostoliska och de nicenska trosbekännelserna, som binder samman kristna i alla tider och i alla länder.
Fler artiklar från Debatt