12 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Evolution bevisar inte ursprunget

Politiker och skolföreträdare propagerar för kritiskt tänkande och tolerans men har utbytt toleransen mot svartmålning av meningsmotståndare.

”Eleverna måste
skyddas från varje form av fundamentalism” säger skolminister Jan Björklund, och förbjuder skolan att upplysa om andra ursprungssyner än den evolutionistiska. Man sätter kaffet i vrångstrupen. Är inte själva definitionen på fundamentalism att förvägra uppfattningar som konkurrerar med den egna?
Regeringens ställningstagande för evolutionism och mot kreationism ligger i tiden. Som ofta annars diskuterar man dock om kreationister, inte med dem. Som talesman för den skapelsetroende föreningen Genesis, önskar jag därför belysa tre av de största missförstånden i debatten.
1)
Det hävdas att kreationister vill ersätta evolutionsläran med Bibelns skapelseberättelse. Det är inte sant. Vår verksamhet består av i huvudsak två delar. Den första är att på vetenskaplig grund kritisera evolutionsläran. Här pekar vi på avsaknaden av mellanformer mellan högre kategorier av organismer, samt på att det naturliga urvalet inte kan skapa ny genetisk information nödvändig för bildandet av nya organ. Om inte denna evolutionskritik ryms på skolans vetenskapliga agenda motsäger den sig vetenskapens eget anspråk på att vara självkorrigerande. Evolutionsläran har en given plats i läroplanen, men som teori och inte som faktum.
Kreationister sysslar också med att utifrån Bibeln bilda sig en uppfattning om hur skapelsen gick till. Den kunskap vi får på detta sätt är dock inte vetenskaplig, och ska därför inte heller presenteras som sådan. Därför har ateister och humanister inget att frukta. Vi önskar inte att skolan ska blanda ihop denna uppenbarade kunskap om naturen med den som vetenskapen ger oss. Skolans naturvetenskapliga ämnen ska lära ut naturvetenskap och ingenting annat, dock även den vetenskap som visar på evolutionslärans svagheter.
2)
Det andra stora missförståndet i debatten gäller evolutionslärans status som bevisad. Ofta framförs att kreationister på religiösa grunder motsätter sig ett vetenskapligt och obestridligt faktum. Men vi håller med om att evolutionen är rikligen bevisad om man med ordet menar biologisk förändring i naturen. Bland otaliga exempel på denna typ av evolution kan nämnas bakterier som blir resistenta mot antibiotika.
Men i våra läroböcker byter dock ordet plötsligt innehåll och börjar betyda gemensamt ursprung i stället. Logiken blir att eftersom bakterier kan bli resistenta så härstammar människan från bakterien.
Detta knep att bevisa evolution i en betydelse (biologisk förändring) och sedan hävda att den även är bevisad i en annan betydelse (gemensamt ursprung) är inte objektiv vetenskap. Det är inte ens logiskt hederligt. Varför ska det då få stå ohotat i läroböcker och läroplaner?
3)
Det tredje missförståndet gäller åtskillnaden mellan vetenskap och naturalism. Vetenskap studerar naturens mekanismer och drar förnuftsmässiga slutsatser utifrån det man hittar. Naturalism däremot, gör antagandet att samma natur uppkommit utan övernaturligt ingripande.
I ateisters och humanisters argumentation ingår dock att det är mer vetenskapligt att tro på avsaknaden av ett intelligent ursprung än att tro på motsatsen. Därför vill man ge den naturalistiska vetenskapen monopol i våra skolor. Men det går att arbeta precis lika vetenskapligt även med utgångspunkten att det finns en skapare bakom naturen. Teistens tro på Gud är inte mindre vetenskaplig än ateistens tro på icke-gud.
Vi har hamnat i en märklig situation. Politiker och skolföreträdare propagerar verbalt för kritiskt tänkande och tolerans. Samtidig önskar man portförbjuda från skolans domäner möjligheten att naturen kan ha ett intelligent ursprung. Man gör detta med en oförmåga eller ovilja att skilja mellan vetenskap och naturalism.
Resultatet är
en skola som på många punkter går tvärtemot sina egna höga ambitioner. Toleransen är utbytt mot svartmålning av meningsmotståndare. Allsidigheten är utbytt mot en enda tillåten tolkning av naturvetenskapliga fynd. Det kritiska tänkandet är utbytt mot prägling i ateistisk evolutionism.
Fler artiklar från Debatt