17 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ge mer stöd tillutbildningen i modersmål

I ett inslag
på Ekot på Sveriges Radio den 18 september gav integrationsministern, utbildningsministern och skolpolitiska företrädare för andra allianspartier sitt stöd för modersmålsundervisning och studiehandledning. Samtidigt vill de politiska företrädarna verka för att det blir högsta möjliga kvalitet i modersmål, precis som i alla skolämnen. Detta gläder alla oss som arbetar med barn med utländsk bakgrund. Att språkkunskaper värderas mer i en globaliserad värld skapar goda framtidsutsikter för barn som växer upp i mångkulturella och flerspråkiga miljöer.
Goda kunskaper i modersmål är grunden för att barn ska utvecklas i det svenska språket och uppnå goda resultat i sina studier. Studiehandledning på modersmål innebär hjälp att bearbeta texter som barn har svårt att förstå på svenska.
Modersmålslärare
behärskar båda språken och känner till båda kulturerna och samhällena vilket ökar kvaliteten i lärandet. I nära samarbete med barns lärare kan modersmålslärare ge elever goda förutsättningar. Verksamhet växelvis på modersmål och svenska är också ett effektivt sätt att stärka barns förståelse för de regler och normer som gäller. Flerspråkiga lärare bidrar dessutom till ökad förståelse för flerspråkighet och mångkulturalitet hos alla barn.
Det är mycket positivt att de skolpolitiska företrädarna är öppna för olika typer av insatser för flerspråkiga barn utifrån deras behov och möjligheter som individer. Barns rättigheter till utveckling i både svenska och modersmål i dagens svenska skolsystem är utgångspunkten för god kvalitet i morgondagens samhälle.
Integrationsministern och skolministern säger i intervjun att modersmålsundervisningens kvalitet och resultat måste förbättras. Vi skolledare som har lokalt ansvar för modersmål behöver stöd både på lokal och nationell nivå i kvalitetsarbete med modersmål.
Vi efterfrågar
tydligare nationella regelverk och styrdokument samt gemensamma kvalitetsverktyg för att arbetet med modersmål på lokal nivå ska bli effektivare.
Vi välkomnar utbildningsdepartementets utredning om lärarbehörighet och auktorisation samt modersmålslärarnas möjlighet att deltaga i utbildningssatsningar som Lärarlyftet.
Det nationella stödet som Myndigheten för skolutveckling bidrar med i skolutvecklingsdialog är väsentligt och det är viktigt att det får fortsätta i det nya integrerade Skolverket.
Kunskap om modersmåls betydelse för ökad måluppfyllelse för flerspråkiga barn i Sverige bör ingå i lärarutbildning för alla blivande lärare.
För nätverket rektorer med modersmålsansvar:
Fler artiklar från Debatt