17 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Solidarisk flyktingmottagning behövs

Endast en liten del av världens 19 miljoner flyktingar söker sig till Europa och till Sverige. De allra flesta söker sig till sina - ofta mycket fattiga - grannländer.
Sverige har långa traditioner av öppenhet, när människor söker trygghet här. Alla som söker skydd i vårt land har också rätt till individuell prövning av sina asylskäl.
Europa måste ta ett solidariskt och gemensamt ansvar för att bemöta alla de människor som söker skydd. Detta gäller inte minst EU:s medlemsstater. Dagens situation är långtifrån rättvis, då en handfull länder tar emot uppemot 80 procent av alla asylsökande, medan majoriteten av EU:s länder inte bryr sig om flyktingpolitiken. Dessa saknar också drivkraft att ändra sin kurs mot en positiv riktning gentemot asylsökande och att vara solidariska med mottagarländerna.
Solidaritet måste vara ledstjärnan i en gemenskap av självständiga stater, i en gemenskap som bygger på demokrati. Flyktingmottagande är ett viktigt europeiskt åtagande. Det styrs av internationella konventioner, som medlemsstaterna har ställt sig bakom. Därför är det ytterst viktigt, att stats- och regeringschefer i EU på allvar börjar diskutera dessa frågor. Det är nödvändigt att de tar fram ett gemensamt ställningstagande för flyktingpolitik och asylregler. Alla EU:s 27 länder ska vara beredda att ta emot asylsökande, inget land ska undantas på något sätt.
Här ska inte vara någon skillnad mellan rika och fattiga EU-länder. Varje land ska förbinda sig att bära sin del av ansvaret för flyktingmottagande i förhållande till sina resurser, på samma sätt som medlemsländerna får olika bidrag av EU-kommissionen.
Det är också rimligt att de länder, som har tagit på sig största delen av asyl- och flyktingmottagandet, får ekonomisk kompensation via EU:s budget.
Ett värdigt och solidariskt flyktingmottagande förutsätter att alla kommuner i landet vill och är bereda att ta emot asylsökande, precis så som Sverige har tagit sitt ansvar på nationell nivå. De kostnader, som finns för flyktingmottagandet och integrationen i det svenska samhället, måste fördelas på ett rimligt sätt mellan staten och landets olika kommuner. Så är inte fallet i dag.
Lika lite som det är acceptabelt att endast få EU-länder har tagit sitt ansvar för flyktingpolitiken, är inte rimligt att bara en mindre grupp kommuner i Sverige gör det. Många av mottagarkommunerna har vittnat om vilka problem som uppstår i samband att ett stort antal flyktingar koncentreras till vissa områden. Det handlar inte minst om trångboddhet och den utsatta situationen för barnen och deras skolgång.
Det är för enkelt att avstå från att ta emot flyktingar genom att hänvisa till det kommunala självstyret. Det är inte acceptabelt. Regeringen måste ta ett övergripande ansvar för flyktingmottagningen och skapa förutsättningar för en rättvis fördelning av flyktingar mellan alla kommuner i landet.
 

Ameer Sachet
Fler artiklar från Debatt