08 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Arbete är det bästa i väntan på asyl

För den som får stanna i Sverige är det värdefullt att redan under asyltiden få in en fot på arbetsmarknaden och för den som ska lämna landet kan det vara nyttigt med erfarenheter och kontakter.


Under förra året sökte drygt 36000 människor asyl i vårt land. För var och en av dem är det mottagande vi ger dem grundläggande för hur deras ansökningstid blir, och för de allra flesta också för hur resten av deras framtid ser ut.
Dagens regelverk har varit i kraft i över ett decennium, och har passerat sitt bäst-före-datum. Verkligheten ser annorlunda ut i dag på många olika områden, och det är angeläget att få ett nytt regelverk på plats som är sammanhållet och framåtsyftande.
Jag vill att mottagandet ska vara varmt och välkomnande. Att söka sig till ett annat land, långt borta från det man känner är stort och för många skräckinjagande. Det ska vara värdigt, humant och innehålla en stor portion empati.
Samtidigt får mottagandet inte bara bli ett välmenande väntrum. Det hjälper ingen - vare sig den som efter prövningen får ett bifall på sin ansökan eller den som får avslag.
Mottagandet ska förbereda den sökande för en framtid oavsett vilket utfallet blir av asylprocessen. Även om väntetiderna för de asylsökande gått ner dramatiskt sedan mitten av 1990-talets orimligt långa väntetider så vore det dumt och skadligt att inte använda tiden före beslut till något konstruktivt.

Nyckeln till framgång är att skapa möjligheter för den sökande att få en egen plattform, i form av egen försörjning och ett sammanhang som känns meningsfullt. Dels går det lättare att lära sig svenska när man befinner sig på en arbetsplats och har kolleger att prata med, dels är det lättare att orka med osäker väntan om man är sysselsatt och utvecklas.
Det är också angeläget att erfarenheterna under mottagandetiden kan komma till användning vid ett avslagsbeslut. Såväl arbetserfarenhet som språkkunskaper är sådant som kan underlätta framöver, oavsett utfall av ansökan.
De tidigare långa väntetiderna, tillsammans med en nästan obefintlig koppling till arbetsmarknaden, har bidragit till det utanförskap som alltför många tidigare asylsökande befunnit sig i. Påtvingad passivitet är inte hälsosamt för människor i allmänhet, och definitivt inte för driftiga personer som tagit sig och sin familj hundratals mil för att lämna besvärliga förhållanden bakom sig.
Ett viktigt led i att förbättra mottagandet är att korta väntetiderna för dem som söker asyl. Där har mycket redan hunnits med, men mer finns att göra. Handläggningstiderna hos Migrationsverket är nu nere i sju månader, och för de ärenden som överklagas tillkommer nu bara några månader.
Med tanke på den stora ökningen av antalet asylsökande är det bra jobbat av handläggarna på Migrationsverket, men med ökade resurser bör de tiderna kunna kortas ännu mer.
Nästa del är att göra något åt det passiviserande utanförskap som arbetslöshet och sysslolöshet skapat. Där har Migrationsverket redan fått i uppdrag att vidta förbättringar, men framförallt har en utredning tillsatts som ska se över hela mottagandet för att få in arbetslinjen i mottagandet. För den som får stanna i Sverige är det värdefullt att redan under asyltiden få in en fot på arbetsmarknaden och för den som ska lämna landet kan det vara nyttigt med erfarenheter och kontakter.

Ytterligare en del i att förbättra mottagandet är att ta tillvara den kraft som frivilligorganisationerna utgör. På många håll i landet bidrar de redan till ett bättre mottagande, men jag är övertygad om att det finns en bredare roll för dem att spela. Inte minst är tilliten till frivilligorganisationerna ofta större bland dem som lämnat en tillvaro där myndigheter är korrupta eller rent av anledningen till att man lämnat.
Även kommunernas delaktighet i mottagandet av asylsökande ska ses över. För alla dem som får uppehållstillstånd redan av Migrationsverket - förra året knappt hälften av de sökande - är det bra om kontakterna med kommunen kan komma tillstånd så snabbt som möjligt. För kommunernas del vore det värdefullt att slippa vänta till dess uppehållstillstånd givits innan de kan lära känna den som bor och verkar i kommunen.
Genom att föra in arbetslinjen i mottagandet av asylsökande, och göra tiden i väntan på besked kortare och mer konstruktiv förbättras tillvaron för dem som söker asyl och förutsättningarna till egen försörjning och integration ökas.
Tobias Billström,
Fler artiklar från Debatt