13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ålder diskrimineras på flera sätt

Det räcker inte med en lagstiftning som endast täcker arbetslivet. Lagen måste vidgas till att omfatta också sådant som varor och tjänster. Åldersdiskrimineringen tar sig nämligen många olika uttryck.


Regeringen kommer i mars att lägga den efterlängtade propositionen om förbud mot åldersdiskriminering i arbetslivet. Därmed förverkligas i Sverige efter sex års utredande EU-direktivet från år 2000 som kräver att medlemsländerna i sina lagar inför förbud mot åldersdiskriminering.
Vi blir därmed ett av de sista länderna som inför sådan lagstiftning och det är under hotet av att dras inför EG-domstolen.

Det finns äldre som vittnar om att de fått vänta längre än yngre på operation på grund av att de anses "ha tid att vänta". Äldre med "bara" pension har mött svårigheter när det gällt lån i bank, avbetalningsköp och tillgång till seniorbostäder. Åldersgränsen för bilstöd är 65 år. Därmed tvingas funktionshindrade i behov av bil för sitt arbete och som vill och kan fortsätta arbeta att mot sin vilja lämna arbetslivet.
Nya behandlingsmetoder har i huvudsak utprövats på medelålders individer utan hänsyn tagen till att äldre kan reagera annorlunda på till exempel läkemedel än yngre. Hälsoundersökning med mammografi rekommenderas endast för kvinnor mellan 40 och 74 år trots att bröstcancer blir allt vanligare med åldern och att mammografi i amerikanska studier visat sig vara värdefull också för kvinnor 75+.
Äldres demokratiska inflyt­ande är mindre än yngres. I riks­­dagen har visserligen gruppen ledamöter 65+ ökat från 1,5 procent under förra mandatperioden till dagens 4,5 procent men den är fortfarande långt under sin andel i den vuxna befolkningen, nämligen 22,5 procent.

En del EU-länder som exempelvis Belgien och Irland, har insett att det inte räcker med en lagstiftning mot åldersdiskriminering i arbetslivet. De har vidgat sin lag till att omfatta också varor och tjänster.
Erfarenheterna visar att en sådan lagstiftning både kan skapas och vara effektiv. I Belgien tvingades till exempel ett försäkringsbolag sänka sina åldersrelaterade försäkringsavgifter så att äldre inte drabbades omotiverat hårt.
I den utredning som föregick det svenska lagförslaget hävdades att det var för svårt att skapa en lag som gick vidare än arbetslivet. Men har länder som Irland och Belgien lyckats införa en sådan lagstiftning så borde också Sverige kunna åstadkomma det.
Fler artiklar från Debatt