09 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ulf Ekman är viktig för hela kristenheten


Jag har med intresse följt utvärderingen av Livets ords 25-åriga historia i Dagen. Med den kännedom av rörelsen som jag tror mig ha, tycker jag att reportern i stort sett lyckats ge en nyanserad bild av de aspekter man valt att belysa. Det känns särskilt angeläget med tanke på Dagens mindre hedervärda insats under de första åren av Ulf Ekmans arbete i Sverige.
I dag kan ingen förneka att frukten av Livets ords arbete varit till stor välsignelse för tusentals människor i Sverige och runt om i världen, vilket också framgår av reportagen. Det finns dock en aspekt som inte tillräckligt kommer fram i materialet.

Även om 25 år naturligtvis är en kort tid ur ett kyrkohistoriskt perspektiv, vågar jag ändå påstå att Ulf Ekman och Livets ord också har varit och är en katalysator för ett andligt skeende i Sverige som berört och berör hela kristenheten på ett betydelsefullt sätt. Här är några exempel:

 Mycket av de andliga intentionerna från den karismatiska väckelsen - Ordet som personligt tilltal, Jesusglädjen, bruket av Andens gåvor och bejakandet av den andliga gemenskapen över samfundsgränserna - fick ett fortsatt uttryck inom trosrörelsen. Livets ord gav på så sätt nytt mod åt många av dem som efter den karismatiska väckelsen på 1970-talet möttes med en repressiv tolerans i sina hemförsamlingar.

 Trots motståndet från början mot själva församlingsbildningen fick man bryta mark för förståelsen av nya församlingsinitiativ som evangelisationsstrategi även i traditionella samfunden.

 Genom striden för sin grundskola och sitt gymnasium har man bidragit till att etablera friskolor i allmänhet och kristna friskolor i synnerhet som ett politiskt faktum, en möjlighet som tyvärr alltför få församlingar har förstått att använda sig av.

 Livets ords frimodighet att stå upp för klassisk kristen tro och karismatisk spiritualitet har bevarat det andliga arvet från pingstväckelsen i en tid av kris för den etablerade pingströrelsen.

 Ulf Ekmans hållning i frågan om kristen enhet har en katalytisk effekt i den process som nu pågår inom alla samfund för att övervinna kyrkohistoriska fördomar och låsningar.
Jag tror att han kommer att ha ett avgörande inflytande på hur den processen kommer att utvecklas framöver.
Tack för en intressant artikelserie.
Fler artiklar från Debatt