17 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Fredstjänst i stället för militärtjänst

Säkerhet och utveckling har kommit att betonas i den senaste tidens försvarspolitiska debatt. En ny inriktning av det svenska försvaret mot fler internationella och fredsbevarande insatser kräver att försvars- och biståndsinsatser samordnas i större utsträckning än tidigare. Detta är också alliansregeringens ambition och målsättning.
I takt med att Försvarsmaktens verksamhet förändras från ett rent invasionsförsvar till ett insatsförsvar är det även naturligt att den frivilliga försvarsverksamheten förändras i samma riktning och att den anpassas efter det civila samhällets behov. I linje med detta resonemang borde möjligheterna att inrätta en svensk fredskår - som alternativ och komplement till militärtjänstgöring - beaktas.

Ett deltagande i en svensk fredskår skulle kunna utgöra ett civilt alternativ till den traditionella militärtjänstgöringen. Med tanke på svenska folkets starka intresse och engagemang för internationella demokrati- och rättighetsfrågor skulle möjligheten att kunna tjänstgöra inom en svensk fredskår förhoppningsvis föranleda ett stort intresse.
Ett deltagande inom en svensk fredskår - med civilt biståndsarbete i stället för militära insatser - skulle ge fler svenska ungdomar möjlighet till internationellt arbete och kontakt med utlandet, särskilt i utvecklingsländerna. Samma förmåner som gäller för deltagare i militära uppdrag utomlands skulle gälla för de deltagande i fredskåren.

En fredskår som bas för frivilligt biståndsarbete behöver tillgång till såväl vanliga medhjälpare som yrkeskunniga experter av olika slag - beroende på förhållandena i länderna där den verkar. För den stora målgruppen skulle fredskåren kunna ses som alternativ till ett sabbatsår eller ett första jobb efter gymnasiet. Arbete inom fredskåren bör således leda till civil meritering och tillgodoräknande av de erfarenheter som införskaffats i det civila samhället.
Fredskårens arbete kan och bör gå hand i hand med de insatser som Sverige gör med militär fredsbevarande trupp i internationell tjänst. Dessutom kan fredskåren ha vissa utbildningar gemensamt med försvaret inför insatser utomlands.
Det är viktigt att få fler svenskar att engagera sig i det svenska biståndsarbetet - ett arbete inom fredskåren kan vara ett steg i rätt riktning. En insats inom fredskåren bör inte ses som en livstidskarriär utan snarare som en möjlighet för fler svenskar att kunna göra en internationell insats någon gång under livet.
Fler artiklar från Debatt