13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Äldre har rätt att bestämma själva

Självbestämmande och valfrihet är en rättighet för alla och lika viktigt för äldre som för yngre. Att ge förutsättningar för äldre att leva det liv de själva utformar är helt klart både ett realistiskt, viktigt och självklart mål.


Ålderdom är ingen sjukdom - vi bör ändra på våra attityder gentemot våra äldre. I vårt samhälle är det i princip bara de äldre som får finna sig i att bli definierade efter sin svaghet. En äldre människa med en demensdiagnos definieras felaktigt som dement.

De mänskliga aspekterna måste därför förtydligas och rutiner bli mindre sakorienterade. Mer kärlek, mer värme och mer omtanke i äldreomsorgen är därför eftersträvansvärt.

Otrygghet, ensamhet, brist på självbestämmande och delaktighet - inte brist på hemtjänsttimmar - är dessvärre vad många äldre vittnar om från många kommuner. Därför beslutade regeringen i mars 2007, helt efter kristdemokratiska värderingar, att tillsätta en särskild utredare med uppgift att lägga fram förslag om en värdighetsgaranti för vård och omsorg. Thorbjörn Larsson, direktor vid Ersta diakoni, fick uppdraget och utredningen fick namnet Värdighetsutredningen.


Syftet med en värdighetsgaranti är att tydliggöra för alla vad äldreomsorgen ska erbjuda och vad de äldre och deras anhöriga kan förvänta sig av äldreomsorgen. Utgångspunkten är klar: Äldre ska kunna fortsätta leva sina liv utan att behöva göra avkall på sin identitet och integritet.

"Värdigt liv" är ett nyckelbegrepp som måste preciseras. Värdighet innebär bland annat att äldreomsorgen ska organiseras på ett sådant sätt att vardagen blir så meningsfull som möjligt för de äldre. Preciseringen handlar om de äldres och deras närståendes inflytande över vilka hjälpinsatser som behövs, hur de bör utföras samt när och vem eller vilka som arbetet ska utföras.


En nationell värdegrund är då viktig för att få en samsyn på de grundläggande målen över hela landet. Personal och ledare inom äldreomsorgen måste tillsammans med den äldre kunna definiera vad som uppfattas som meningsfullt och stimulerande. Värdegrunden ska trygga ett värdigt liv och välbefinnande. Till det fundamentala för ett värdigt liv hör integritet liksom rätten till privatliv och kroppslig okränkbarhet, möjlighet att göra egna val, individanpassning och delaktighet i beslut som berör den enskilde. Till välbefinnande hör att den äldre känner trygghet och meningsfullhet, upplever att vården är god och att man alltid får ett gott och värdigt bemötande.

Självbestämmande och valfrihet är en rättighet för alla och lika viktigt för äldre kvinnor och män som för yngre. Att ge förutsättningar för äldre att leva det liv de själva utformar är helt klart både realistiska och viktiga mål, och egentligen självklart. En vardag präglad av beslut som berör en själv men som andra har tagit är inte förenligt med känslan av en vardag som upplevs som meningsfull.


Därför välkomnar vi utredarens förslag och ser dessa som en grund för en fördjupad debatt om de äldres situation. Likaså kan förslagen utgöra en god inspiration och ge välgrundande tankar kring hur målen ska uppnås.

Äldreomsorgen ska bli ännu bättre så att alla människor kan möta ålderdomen i trygg förvissning om att bli väl bemötta och få fortsätta att leva ett värdigt liv.

Vi kristdemokrater har länge drivit krav på en värdighetsgaranti och haft detta som ett vallöfte. Nu har vi, genom utredningen, kommit ett stort steg närmare förverkligande.

Fler artiklar från Debatt