Debatt

Fel utgångspunkt i Bibel 2000 - därför blir resultatet opålitligt

Aila Annala ondgör sig i Dagen 9 juli över mytspridning angående olika bibel-översättningar. Jag håller självklart med Aina Annala om att kritik mot olika översättningar ska grunda sig på fakta, och att det är bra med olika bibelöversättningar. De kan komplettera varandra och hjälpa oss att förstå Guds ord bättre.

Jag anser till exempel att NIV:s (New Int. Version) översättning av 1 Mosebok 1:27 ger en mycket bättre förståelse av människans skapelse. "Gud skapade människan i sin avbild" (i Jesus Kristus) i stället för "till sin avbild" som vi har i våra svenska översättningar. NIV:s översättning är i enlighet med grundtexten och ger ett bättre skydd mot gnosticism som till exempel Kenyons, Hagins och Copelands falska läror.

Som vanlig svensk bibelläsare håller jag mig dock främst till Folkbibeln och rekommenderar den till nykristna vänner i stället för Bibel 2000. Varför?

Orsaken är att Bibel 2000:s översättare har en filosofisk utgångspunkt i sitt översättningsarbete som kallas naturalistisk, och som de bibliska texterna måste anpassas till. Denna filosofi utesluter en allsmäktig Skapare som uppenbarar sig och ingriper i historien och inspirerar människor att nedteckna det Skaparen meddelat dem.

Precis det som Bibelns texter själv förmedlar.

Denna metod skapar vidare utrymme för subjektiva uppfattningar från översättarens sida.

Exempel på skillnader har vi i Johannes evangelium 8:58. Där säger Jesus Kristus enligt Folkbibeln att "? Jag Är, redan innan Abraham blev till". Bibel 2000 översätter "? jag är och jag var innan Abraham blev till". I Folkbibelns översättning framgår sambandet tydligt med det namn Herren Gud använder om sig själv i 2 Mosebok 3:14. Bibel 2000 lägger i stället till ord som inte finns med i grundtexten och fördunklar därmed Jesu eget vittnesbörd om sig själv.

Det säger sig självt att en sådan metod radikalt försvårar en översättning som är trogen det grundtextens författare vill förmedla, dess mening och ordalydelse. En intellektuellt hederlig översättning bör utgå från att söka översätta så texttroget som möjligt utan att lägga på naturalistiska filosofier eller egna subjektiva tyckanden i översättningsarbetet.

Folkbibeln har den förtjänsten att den som utgångspunkt söker förmedla vad som faktiskt står i grundtexten. Självklart finns det brister i Folkbibelns översättning, men skillnaden i utgångspunkt är avgörande för vilken översättning som är mest tillförlitlig.

Fler artiklar för dig