13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kris, kaos och kristen tro - utmaningar inför 2010


Hur blir 2010? Kommer kriserna att förstöra våra liv? Var finns hoppet om en bättre värld och ett annorlunda liv? Som kristna lever vi i samma verklighet som många drabbas av - arbetslöshet, sjukdom, motgångar, död och olyckor.
Hur kommer kyrka och tro kunna se och ta itu med de utmaningar som möter oss under 2010? Några teser och frågor kan väcka ett samtal, med bön och handling som goda konsekvenser.

 Gestalta tron på Jesus Kristus i Andens kraft. Kristen tro har ett tydligt fokus; tron på och gemenskapen med en treenig Gud. Där har Jesus en central roll. Vi behöver under 2010 ännu tydligare och mer målinriktat inrikta vårt intresse åt rätt håll och i förkunnelse och tjänst, tillsammans med så många kristna som möjligt, söka ge evangelium till svenska folket. Mindre teologiska kontroverser måste då få rimliga proportioner.

Detta förutsätter en tyngdpunktförskjutning; från betoning av privat upplevelse till medveten kristen formation; ett liv i medvetet lärjungaskap, där bön, studier, gudstjänst och tjänst står i fokus i motsats till sökande av privata "religiösa kickar" eller inåtvända och inåtkristna "revirstrider."
Om vi menar att bekännelsen till Jesus som Guds Son av evighet, som blivit människa, är avgörande, måste omgivningen klart uppfatta detta. Under 2010 behöver många som är skeptiska till kristen tro tydligt få se detta.

 Vi behöver ännu en gång bli "läsare" på riktigt. Bibelns plats får inte längre vara undanskymd, vare sig i gudstjänster eller i det personliga livet. Ett idogt, ödmjukt och ärligt kunskapsarbete står då för dörren. Bibelsamtalet med respekt för människors erfarenheter tas till vara, vilket kommer att märkas i gudstjänster och konferensplaneringar.
Detta bibelarbete kan då få äga rum i Andens ljus, med förtrogenhet med att kristna arbetat med tolkning av Skriften under hela kyrkans tid. Där finns en andlig skatt att ösa ur. Bibeln får inte bli ett kosmetiskt inslag i gudstjänster där publikfrieri och underhållningsretorik står i fokus. Inte heller räcker det med psykologiska iakttagelser av medmänsklig art. Bibelns värld rymmer hela människolivets komplexa situationer och utmaningar.

Den djupa okunskapen och den generande nonchalansen inför Bibeln behöver brytas. Hur kommer människor under 2010 märka att ett nytt läseri har uppstått?

 Kristna behöver en djupare och permanent förtrogenhet i kunskap och inte minst erfarenhet av Andens rika mångfald av karismatiska gåvor. Här finns både ett skrämmande fattigdomsbevis och en desperat längtan efter en övernaturlig kristendom. Nyare forskning visar att denna karismatiska typ av kristendom väller fram som en vårflod med mäktig kraft i Tredje Världen.
I det ljuset är vår variant av kristen tro - ofta blodfattig, av ensidig rationalism, politiskt korrekt - ett fattigdomsbevis. När vi på nytt upptäcker den karismatiska dimensionen av kristen tro, öppnas dörrar till nya möjligheter. Hur kommer 2010 präglas av att karismatisk kristendom uppvärderas i samtliga kristna sammanhang?

 Många människor lider svår nöd. Äkta tro kan aldrig vända bort blicken. Här ligger trons utmaning; att vara en nästa för den andre. Enorma social-etiska utmaningar möter tron, för människors skull, och för trovärdighetens skull. Jag tänker på arbetslöshet, fattigdom, ensamhet, utanförskap, klimatfrågor, fysisk och psykisk sjukdom.

Tron utan gärningar är död, påstår Jakobsbrevet, så sant. Kristen tro utan konkret närvaro i nödens landskap, urgröper trons substans, skadar dess trovärdighet och sviker medmänniskan. Här finns faktiskt ändå enorma insikter och erfarenheter att återerövra, som den kristna historien mödosamt skaffat sig genom själavård, diakoni och social rättvisa. Hur kommer 2010 visa kristen trovärdig närvaro och genuin insats bland de utsatta?

 Har kristen tro en framtid i vårt land? Om och när vi återupptäcker, lever av och gestaltar, genuin central Kristustro, kan den på nytt bli angelägen för fler människor.
Frågan är då inte främst om kristen tro har en framtid, utan vilken typ av tro som gestaltas. Jag har bara skissat på några angelägna ingredienser som jag anser vara ytterst avgörande för trons framtid i vårt land.
Vi kan lära av kristna i Tredje Världen. Vi kan lära av kristen historia, på gott och ont. Ett ökande intresse för historien kan öppna för viktiga insikter att ha med sig när vi söker gestalta tron i vår egen tid.
Fler artiklar från Debatt