13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vi får inte låta rädsla göras till politik


För dem som är otrygga och osäkra i sin identitet blir nya människor och nya företeelser ett hot. Det är uppenbart att fobier inför islam bygger på rädsla och osäkerhet inför det mindre kända, det mindre vana. När man är osäker och inte riktigt förstår det som sker är det lätt att utse en grupp till fiende, som upphovet till allt ont och farligt. När man själv är vilsen och inte har någon fast grund och tradition att stå på söker man en yttre motståndare. Den gemensamma kampen mot denna påhittade yttre fiende blir då den egna tryggheten, en rädslans trygghet.

Kristdemokraternas trygghetsbegrepp är väsensskilt från den trygghet som bygger på rädsla. Vi kan aldrig bli trygga genom att peka ut andra människor som fiender. Vi kan inte bli trygga genom att stänga världen ute. Vi kan aldrig acceptera rädslans ideologi.


Vi står emot partier och ideologier som vill dela in människor i ett "vi" och ett "de andra". Vi vet att människor tillsammans bygger ett bättre samhälle. Kristdemokraterna står för mänskliga och generösa regler för invandring men har samtidigt förväntningar och krav på människor som vill komma till vårt land.

För att ge alla nyanlända flyktingar/invandrare en god start i det nya landet ska de mötas av en välkomnande och innehållsrik introduktion genom språkundervisning och en obligatorisk "Välkommen till Sverige-kurs".


De nya svenskarna ska också få vara med och bygga samhället genom möjlighet till arbete, praktik och studier. Därigenom skapas också sociala sammanhang. I de små gemenskaperna; på arbetsplatsen, i föreningen, församlingen eller idrottsklubben kan mötet mellan kulturer avdramatiseras och skapa mervärde för nyanlända och infödda svenskar.

Fler artiklar från Debatt