07 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Elever behöver sina föräldrars stöd


Kunskap om livet bör vara baserad på att livet är en dialog mellan människor. Skolan bör ge riktlinjer till elev och förälder att den förväntar sig att det finns en dialog mellan eleven och föräldern. Det innebär att varje skola bör redogöra för vilka förväntningar skolan har på eleven.

I vår mänskliga historia har det alltid funnits en kamp att sträva efter rättvisa, vilket visar på den debatt om respekt för individen, som förekommer i samhället. Skolan påverkas av samhället och därför ska skolan vara en god representant för den respekt som bör finnas mellan människor. Skolan är således grunden för att eleven upplever att skolans personal strävar efter samma mål, nämligen att ge eleven de bästa förutsättningar för livet. Därför ska skolan ge en god start för den kunskap som hon behöver men dess-utom behöver eleven förstå hur betydelsefullt det är att skolans personal samverkar för att uppnå de uppställda målen. Skolan ska alltså vara en god förebild för eleven.


Ansvaret för att en elev ska få ett bra liv är lagd på föräldrarna. Skälet till detta är att ge eleven goda förutsättningar. Skolan och föräldrar har ett ansvar att varje elev bör bli medveten om sina traditioner och sin kultur, för att själv kunna förstå sitt liv. Det är, oavsett religion, beroende av det sammanhang hon omges av i sin uppväxt. Eleven är alltså beroende av att föräldrar eller den närmaste omgivningen gett eleven kunskap om vad som är olika skeenden i en människas liv. En människas liv består av barndom, tonår och slutligen den vuxna människan. Det bästa föräldrarna eller de närmaste kan göra för att underlätta barnens liv, är att överföra sin kunskap om sina traditioner till sina barn. Det betyder att barnen då har fått en värdefull kunskap om livet som de sedan kan ta med sig ut i livet.

Respekt föds genom att föräldrar eller de närmaste överför respekt till sina barn om sina traditioner. Därmed får de också respekt gentemot andra då dessa vill överföra sina traditioner. Alltså om det finns respekt för den egna traditionen föder det respekt för andras traditioner.


Hur kan eleven känna stolthet för sin miljö? En stabil grund är viktigt för hennes eller hans studier. Praktiska eller teoretiska studier är en förutsättning och grunden för ett gott liv.

Då det finns skillnader i olika personligheter att tillgodogöra sig studier är det fundamentalt att dottern eller sonen har fått ta del av de existentiella frågor som berör deras liv. Det är alltså viktigt att föräldrarna eller de närmaste samtalar med sina ungdomar om existentiella frågor, vilket betyder att de lyckas bättre i sina studier. Det är oerhört viktigt att föräldrar har förståelse för att deras barn behöver deras stöd i sina studier. Av det skälet är det viktigt med ett gott samarbete mellan lärare och föräldrar för att uppnå de uppställda målen i elevens studier.

Att värna en god miljö och god dialog framkallar det bästa och stödjer eleven för att på bästa sätt inhämta kunskap. En god samarbetsförmåga ger lärarna och eleverna de bästa förutsättningarna. Därför måste det finnas en helhetssyn som främjar miljön och lärandet.


För att en elev ska kunna tillgodogöra sig kunskap och bildning måste det finnas en vilja hos föräldrarna att eleven förstår betydelsen av både kunskap och bildning. Bildning är något som ska finnas naturligt i en dialog mellan lärare-elev-föräldrar. För att det ska vara något grundläggande måste samtliga vara medvetna om betydelsen av kunskap och bildning.

Fler artiklar från Debatt