09 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Predikan är central för kyrkans utveckling i vårt land


Biskop emeritus Bengt Wadensjö presenterar i Dagen (1/6) en samtidsanalys om det kyrkliga läget. Mycket är bekant förutom den statistik som instituten Demoskop och United Minds under en 10-årsperiod arbetat med.

Något motsägelsefullt sägs att "inte ens de troende går självklart till kyrkan längre." Och "traditionalisterna har ockuperat kyrkan. Deras behov tillgodoses på bekostnad av dem som har andliga behov." Är dessa troende, som inte längre går i kyrkan, samtidigt de traditionalister som ockuperat kyrkan?


Om jag förstår Wadensjö rätt så tar han upp samma problem som besvärade frikyrkan för 50 år sedan. Nämligen "fromhetsvallen". Uttrycket myntades av pastor John Hedlund och stod för en önskan att nå utanför den fromma kretsen.

Något ditåt tycker jag mig kunna utläsa när Wadensjö skriver: "Det är därför farligt med en strategi som låser in kyrkolivet i den lilla fromma skaran."


Det vore värdefullt om biskop Wadensjö ville utveckla sina tankar om hur det ska ändras och vara i stället. Enligt Wadensjö så konserverar traditionalisterna den traditionella formen av kyrkolivet. Wadensjö talar om en "kris i gudstjänstlivet", och den är djupgående, men några konkreta exempel på förändring ges inte.


En kollega till Bengt Wadensjö - biskop Nils Bolander - tar i sitt Herdabrev till Lunds stift upp orsaken till den kyrkliga nedgången. Den var påtaglig redan i 1950-talets Sverige.

Han uppehåller sig mycket kring predikan. Utifrån Paulus ord att "tron kommer av predikan - och predikan i kraft av Kristi ord."


Bolander såg predikan som av "avgörande betydelse för folkkyrkans framtid i vårt land."

Och han ställer frågan: "Hur ska våra församlingar bli levande församlingar? Det finns ett slöande församlingsliv, ett bedövat församlingsliv, ett sovande församlingsliv, ett stelnat församlingsliv och, för all del, ett fäktande församlingsliv. Men ett levande församlingsliv är avhängigt av en levande predikan."


Det vore angeläget om biskop Nils Bolanders Herdabrev togs upp till förnyat studium bland prästerskapet.

Fler artiklar från Debatt