Debatt

Så bör vi lösa tvisten om vigselrätt i Pingst

Ledningen för Pingst har bestämt att enbart de församlingar och pastorer som tillhör Trossamfundet Pingst ska ha vigselrätt, de pingstförsamlingar och pastorer som inte blivit medlemmar i Trossamfundet Pingst får sin vigselrätt indragen. (Enligt Dagen gäller det ett 60-tal pastorer).
Alla pingstförsamlingar har fått brev från Pingst, undertecknat av Pelle Hörnmark. Där menar man att denna förändring av vigselrätten beror på kammarkollegiet, den statliga myndighet som handlägger vigselrätten. Efter kontakt med kammarkollegiets jurist Karin Granberg visar det sig att det inte finns några krav eller önskemål från deras sida om en förändring av vigselrätten för pingströrelsen.

Karin Granberg skriver om "Lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund" följande: "I vigsellagen, som trädde i kraft 1 juli 1993, sägs att trossamfund kan ges tillstånd och ha tillstånd att förrätta vigsel. Vigselnämnden fick sitt tillstånd före lagens ikraftträdande.
Så vitt jag vet uttalades det inget särskilt i samband med lagens ikraftträdande ifråga om hur man skulle tolka just vigselnämndens tillstånd. I övergångsbestämmelserna till lagen sägs att ett förordnande att vara vigselförrättare som har meddelats före ikraftträdandet och som inte har upphört att gälla före den tidpunkten gäller som om det hade meddelats med tillämpning av denna lag.
Vad som avses med ett trossamfund definieras inte i lagen om vigsel (...) I lagen (1998:1593) om trossamfund sägs att med trossamfund avses i denna lag en gemenskap för religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst."
Det betyder att vigselnämnden i dag betraktas som ett trossamfund och att det är ledningen i Pingst som tagit initiativet till en förändring av vigselrätten.

Efter en mer än hundraårig historia, med ett gemensamt synsätt på vad en fri biblisk församling är, bildar man i Pingströrelsen ett samfund. Att det då finns pingstförsamlingar och pastorer som känner stor tveksamhet till att ansluta sig till ett samfund kan väl knappast förvåna någon. Därför efterlyser vi en inkluderande inställning när det gäller vigselrätten. En möjlighet är att behålla vigselnämnden inom Pingst, eller att söka en överenskommelse med kammarkollegiet för de pingstförsamlingar och pastorer som inte ingår i Trossamfundet Pingst.
En lösning på frågan om vigselbehörigheten skulle även i fortsättningen positivt bidra till sammanhållningen eller den brödragemenskap som kännetecknar Pingströrelsen.
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig