05 augusti 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vi vill inte forma eleverna

Vid universiteten finns ambitionen att alla studenter ska ha möjlighet att tänka fritt och pröva allt som levereras från lärostolarna. Det menar professor Fred Nyberg i en replik till Joel Halldorf, som menade att idén om det fria tänkandet är en modern myt.

Joel Halldorf, nydisputerad teolog, skriver i en debattartikel (26 juni) att bildning alltid är formerande. Han tar upp frågan efter det att några tidigare skribenter i tidningen efterlyst ett kristet studieförbund.

Om artikeln begränsats till just detta så hade det definitivt inte funnits något att invända. Vi har ju frihet både när det gäller att yttra oss eller att tänka. Detta sistnämnda, att tänka fritt, anser artikelförfattaren är något som är begränsat i det moderna utbildningsväsendet. Han skriver att vi inte är fria utan formerade. Dessutom påstår han att vårt samhälle är homogent och att universiteten blivit kunskapsfabriker utan ansvar för studenternas själsliga väl och ve.

Jag har tjänat Uppsala universitet snart 40 år. I dag ansvarar jag för ett fakultets-överskridande forskningsforum (U-FOLD), som samordnar tvärvetenskaplig forskning. Men också undervisning och studenternas väl och ve har stort utrymme i detta sammanhang. Här finns alla fakulteter med, inklusive den som producerar teologie doktorer. U-FOLD har stort fokus på verksamheter som inkluderar människans själsliga välmående. Vi samverkar med olika kliniker, som även vid flera tillfällen bistått och hjälpt människor som till exempel i olika karismatiska kyrkosammanhang drabbats av själsliga komplikationer och gjort andliga kullerbyttor.

Den utbildning som formar studenterna i ett likriktat mönster är inget som jag känner igen från vårt universitet. Däremot har jag sett den till exempel under mina resor i det gamla DDR och i andra diktaturländer. Finns den kanske också vid vissa kristna amerikanska universitet? Vid vårt universitet har eleverna rätt att välja och kan låta sig formas i den riktning de själva vill.

När man i kristna sammanhang vill skapa en utbildning för sina lärare och pastorer så anser jag att det är avgörande att man gör det på ett sådant sätt så att den enskilde eleven får möjlighet att utveckla sig i frihet och oberoende av formalism.

Halldorf hävdar i sin debattartikel att Paulus talar om att tanken inte skulle vara fri utan fast i världsliga tankebyggnader och citerar apostelns ord till korinterna.

I många andra sammanhang talar Paulus faktiskt om att vara kallad till frihet. Min uppfattning är att vid vårt och även andra universitet finns ambitionen att alla studenter ska ha möjlighet att tänka fritt och pröva allt som levereras från lärostolarna.

Vid Uppsala universitet finns det många lärare, även professorer, som är djupt troende och som enligt min uppfattning innebär en positiv kraft för såväl universitetet som samhället i övrigt.

Skulle alla dessa placeras inom ett formerande hel-kristet institut skulle följden bli en isolationism som bara skulle påskynda den totala avkristning som redan utpekats i vissa prognoser.

En känd biskop som för en del år sedan höll jubeldoktorernas promotionsföreläsning vid Uppsala universitet citerade den i förhallen skrivna devisen "Att tänka fritt är stort - att tänka rätt är större", men han tillade: Att tänka över huvud taget är störst. Och det tycker jag vi alla ska göra och den friheten har vi vid Uppsala universitet.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt