16 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Konsten att skydda läkare

Patienterna har svikits i patientsäkerhetsarbetet, hävdar juristen Dennis Brinkeback. Han anser att de som kritiseras, läkarna, har getts för stort inflytande på patientsäkerhetslagen.

Den 1 januari 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag. Syftet angavs vara att göra vården säkrare och att det skulle bli enklare för patienter att anmäla felbehandling.

Ansvaret för att pröva klagomål hade tidigare legat på Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) men har flyttats till Socialstyrelsen. Disciplin­påföljderna varning och erinran togs bort. Sverige är nu det enda land i världen som avskaffar möjligheten till disciplinansvar vid felbehandling. Socialstyrelsen kan i stället efter prövning rikta “kritik” mot felande läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Det var socialminister Göran Hägglund som införde det nya systemet.

Vid allvarligare fel av läkare med flera kan fortfarande HSAN dra in legitimation eller förorda om prövotid men den absoluta lejonparten av klagomålen stannar hos Socialstyrelsen.

Det var Patientsäkerhetsutredningen som låg bakom förslaget till patientsäkerhetslag. Dåvarande ordföranden i Läkarförbundet (39 000 medlemmar) Eva Nilsson Bågenholm och Vårdförbundet (112 000 medlemmar) var de två tongivande experterna i utredningen. Från patienthåll fanns Njurförbundet (4 700 medlemmar) och ordföranden för Patientnämnden i Stockholm. Sveriges Läkarförbund var nöjda med den nya patientförsäkrings­lagen. Däremot bör inte patienterna vara nöjda. När lagen trätt i kraft värvade socialminister Göran Hägglund förre ordföranden för Sveriges Läkarförbund Eva Nilsson Bågenholm till Socialdepartementet.

Jag deltog i debatten om införande av ny patientsäkerhetslag och hävdade att vi – i likhet med andra länder – måste bibehålla ett system med ett systemperspektiv och ett individperspektiv på patientsäkerheten. Vi måste ha politiker som genomskådar Sveriges Läkarförbund när de – som också får ett dominerande inflytande över patientsäkerhetsutredningen förslag – så ivrigt förordar systemperspektiv i stället för individperspektiv. Det talas från läkarhåll ivrigt om att alla fel beror på "system" och "rutiner" när felbehandlingar minst lika mycket beror på slarv från personalens sida. De politiskt ansvariga måste våga stå upp för patienterna och inte för särintressen.

Patientsäkerhetslagen har nu var i kraft i drygt ett och ett halvt år och jag har sett och läst om följderna och i min juridiska verksamhet har jag läst klago­målen och Socialstyrelsens beslut efter klagomålen.

I fåtal fall leder klagomålen till ”kritik” från Socialstyrelsen men för det mesta inte. Men att läsa dessa ärenden, hela denna hantering, gör mig upprörd. Som jurist är jag van att det finns två parter som är någorlunda jämbördiga. Men hela detta system är obalanserat och saknar helt rättssäkerhet.

Det senaste klagomålet till Socialstyrelsen handlar om en invandrare som blivit felbehandlad före, vid och efter en operation. Efter att ha varit en aktiv människa så är denne nu förtidspensionerad och ytterst besviken på den svenska sjukvården. Personen, som själv är sjuksköterska, har gjort sin anmälan, trots inte fullgod svenska, och är övertygad om att fel har begåtts. Socialstyrelsens ”utredning” i ärendet består av att de begär yttrande från den läkare som opererat, från narkosläkaren, från verksamhetschefen, från två klinikchefer; sammanlagt fem av de berörda läkarna på den avdelning som patienten behandlats på. Givetvis anser dessa inte att något fel begåtts. Mot dessa har vi patienten som bara kan konstatera att man fått till det genom en rad lögner och felaktiga journalanteckningar.

Något objektivt expertutlåtande, som HSAN ofta tog in, har Socialstyrelsen ingen skyldighet att ta in. Och det är påfallande att utredarna inte bryr sig om patientens argument. Socialstyrelsens såg ingen anledning att rikta kritik mot vården och personalen.

Jag tar ärendet till en läkare som inte har koppling till den aktuella kliniken (jo, det finns läkare med integritet och som inte bara är kollegiala) och ber honom om ett utlåtande. Jag får tillbaka handlingarna efter en tid och läkaren har stark kritik mot hela förloppet, fel före operationen, fel vid operationen med mera. Det är en svidande kritik av en mycket erfaren läkare. Skadan hade inte behövt inträffa.

Är det någon som tror att de fem läkare som var närmast berörda var objektiva? Nej, men det är deras utlåtanden som dikterat Socialstyrelsens beslut och beslutet går inte att överklaga.

Patienterna har svikits i patientsäkerhetsarbetet. Det är de som haft mest inflytande vid tillkomsten av patientsäkerhetslagen som kan vara nöjda. Socialstyrelsens "utredningar" av klagomål av misstänkta felbehandlingar är ett skämt.

Dennis Brinkeback, jur. kand.

Fler artiklar från Debatt