25 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Så påverkar KD utrikespolitiken

Där SD förespråkar särbehandling och ett ”vi mot de”, försvarar Kristdemokraterna alla människors okränkbara och lika värde, oavsett religionstillhörighet. Det skriver Desirée Pethrus.

Kristdemokraterna är religionsfrihetens starka röst i svensk politik. Vårt engagemang för kristna och andra religiösa gruppers rättigheter genomsyrar alla våra politiska ansträngningar, så också inom utrikespolitiken.

Om det så rör skrivningar i den utrikespolitiska deklarationen eller högre budgetanslag till civilsamhällets organisationer som verkar för att försvara och stärka religionsfriheten, är vi kristdemokrater garanten för att frågan står högt på agendan i Sveriges relationer med omvärlden.

I årets utrikespolitiska debatt den 13 februari menade Sverige­demokraterna att regeringen inte gör tillräckligt för världens förföljda kristna. SD:s kritik biter föga när man, som betonades på Dagens ledarsida dagen efter debatten, betänker det faktum att SD, den uttryckta välviljan till trots, inte förefaller ligga på särskilt hårt för att underlätta för vare sig kristna eller andra flyktingar från Syrien att erhålla en fristad i Sverige.

Att partiet gör skillnad på människor och människor, på troende och troende, vittnar dess öppet, islamofobiska hållning om. Att förföljelsen av kristna minoritetsgrupper i Mellanöstern och Nordafrika trappats upp de senaste åren är en utveckling som till varje pris måste bekämpas. Men bekämpas måste också diskrimineringen av sunnimuslimer i Iran, judar i Ungern och den muslimska minoriteten i Kina.

Där SD förespråkar särbehandling och ett ”vi mot de”, försvarar Kristdemokraterna alla människors okränkbara och lika värde, oavsett religionstillhörighet.

Kristdemokraternas ansträngningar för den globala religionsfriheten gör skillnad i svensk utrikespolitik. I mitt inlägg under den utrikespolitiska debatten, lyfte jag såväl de kristen-ortodoxas utsatta situation i inbördeskrigets Syrien, liksom den skamliga hetsjakten mot Egyptens koptiska kristna, frågor som Kristdemokraterna också uppmärksammat i en rad riksdagsmotioner, utskottsbetänkanden, kammardebatter och skriftliga frågor till berörda ministrar.

Att vår envetenhet och våra påtryckningar sedan 2011 öppnat väg för fler och tydligare skrivningar om religionsfrihet i regeringens utrikespolitiska deklaration, är vi stolta över. Men nöjda, det är vi inte.

För att visa att vi menar allvar med att stärka religionsfriheten globalt, har Kristdemokraterna bidragit till att införa ett särskilt anslag till religionsfrihetsfrämjande insatser i regeringens biståndsbudget. Anslaget kanaliseras genom svenska civilsamhälleaktörer som aktivt verkar för religionsfrihet, och mot trosbaserad diskriminering, världen över.

Vi har också drivit på för införandet av utbildningsinsatser avsedda att höja kunskapsnivån om olika trosåskådningar och religionsfrihet bland Utrikesdepartementets personal. Sådana insatser krävs för att säkerställa att de utvecklingsfrämjande insatserna grundar sig på korrekta analyser av religionens betydelse i en given politisk, social och kulturell kontext, och därmed får önskad verkan.

Religionsfriheten är inte förhandlingsbar. Varje försök att kränka eller inskränka en människas grundläggande rätt att tro på och tillbe den gud hon vill, är ett hån mot det okränkbara, odelbara och universella människovärdet. Förföljelsen av, och övergreppen mot Syriens ortodoxt kristna och Egyptens kopter får inte fortgå.

Just därför kommer Kristdemokraterna fortsätta att stärka religionsfrihetens självklara och oumbärliga plats i svensk utrikespolitik.

Desirée Pethrus, riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson (KD).

Fler artiklar från Debatt