Debatt

Ta EU närmare medborgarna

EU är ett viktigt fundament för Sverige, trots vissa problem och bekymmer. Det skriver Lars Adaktusson som igår ­offentliggjordes som förstanamn på KD:s EU-vallista.

Kraven på gemensam finanspolitik och överstatlig beskattning kommer i spåren av eurokrisen, men lösningen på Europas problem kan inte alltid vara mer centralisering, skriver Lars Adaktusson.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Oavsett om man definierar sig som EU-vän eller känner främlingskap inför det emellanåt abstrakta beslutsfattandet i Bryssel är det ett faktum att Europeiska unionen i hög grad påverkar oss alla.

I vardagen märks effekterna av EU:s beslut i livsmedelsaffären, i trafiken eller på utlandsresan. I riksdagen och landets kommuner är en stor del av besluten direkt relaterade till det som sker inom EU.

Det är med andra ord väsentligt att ta tillvara de demokratiska medel som finns för att påverka Europas utveckling. Efter de senaste årens uppmärksammade kriser står EU-samarbetet inför omfattande utmaningar och inför nästa års EU-val finns det all anledning att ställa krav på förändring, men också lyfta fram unionens stora betydelse.

Under den tid Sverige varit medlem har EU stärkts i den centrala funktionen som garant för fred och demokrati. Utvidgningen till 28 medlemstater och integrationen av hundra miljoner människor i Centraleuropa är en historisk framgång. På bred front har de nya medlemskapen ökat människors frihet, etablerat rättsstater och skyddat minoriteter. Samförstånd har ersatt motsättningar, järnridån är borta och krig är närmast otänkbart.

EU-samarbetet har skapat unika förutsättningar för fred och säkerhet, men också möjliggjort öppna gränser och fri rörlighet. Enligt Europabarometern anser nära 60 procent av EU-medborgarna att den fria rörligheten är EU:s viktigaste reform.

På samma sätt vittnar Euro­pas företagare om den inre marknadens betydelse för jobb, tillväxt och välfärd. Det svenska näringslivets företrädare vidimerar uppfattningen; nästan 80 procent anser att EU-medlemskapet är viktigt.

Listan över positiva effekter av EU-medlemskapet kan göras lång. Trots problem och kriser utgör EU i dag ett fundament i uppbyggnaden av Sveriges säkerhet och välstånd.

Som kristdemokrat finns det anledning att känna stolthet över detta. Tanken på ett gemenskapens Europa är djupt förankrad i kristdemokratin och det var inte en slump att just kristdemokrater i en tid av motsättningar och oläkta sår tog initiativ till det samarbete som i dag stavas EU.

Grundarna av EU drevs av en vision om samförstånd men betonade att samarbetet inte skulle ersätta Europas självständiga stater – länder och folk skulle komplettera varandra. I den andan är det viktigt att ständigt pröva vilka beslut som hör hemma på högsta nivå och vilka som kan fattas närmare medborgarna.

Det gäller inte minst i dessa dagar när det pläderas för mer makt till Bryssel. Kraven på gemensam finanspolitik och överstatlig beskattning kommer i spåren av eurokrisen, men lösningen på Europas problem kan inte alltid vara mer centralisering. Det måste vara möjligt att rulla tillbaka makt från Bryssel till medlemstaterna.

Att verka för en union där samförstånd och samarbete går hand i hand med respekt för olikheten är en angelägen uppgift. Utmaningen för egen del, när jag av Kristdemokraternas nomineringskommitté nu placerats överst på partiets lista inför EU-valet, blir att kombinera visionen om ett starkt och framtidsinriktat EU med konstruktivt ifrågasättande.

Som kandidat vill jag lyfta fram EU:s stora betydelse för freden, för arbetet med klimatfrågan, för bekämpning av trafficking och gränsöverskridande brottslighet – och på samma gång vara en gränsvakt mot onödig centralisering.

Jag vill arbeta för en effektivare inre marknad, för generöst bistånd, för bättre villkor för forskning och företagande – men samtidigt säga nej när EU beslutar över stort och smått med samma måttstock.

Liksom Kristdemokraternas medlemmar anser jag att Sverige bör vänta med en anslutning till euron. I den värderingskris med oansvarig politik och svikna löften som eurosamarbetet befinner sig, är ett svenskt deltagande i euron inte realistiskt inom överskådlig framtid.

Inom Kristdemokraterna läggs just nu sista handen vid ett nytt Europapolitiskt program som ska behandlas vid partiets riksting och sedan ­ligga till grund för den kommande valrörelsen. Programmet bygger på den gemensamma kristna värdegrund som finns i Europa och på övertygelsen om alla människors okränkbara värde.

Med detta kommer KD att stå väl rustat i valrörelsen och i debatten mot de partier som i ett utsatt läge inte orkar stå upp för det europeiska samarbetet. I all sin populism odlar såväl Vänsterpartiet som Sverigedemokraterna myten om EU som roten till allt ont och i kölvattnen av krisrapporteringen från Bryssel växer förhoppningarna om en enkel valseger.

Att lägga Europas framtid i händerna på partier med rötter i kommunistiska respektive nazistiska sammanhang vore dock att upprepa historiska misstag. Förhoppningsvis kommer väljarna att förhindra detta.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig