18 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Jourhem behöver anpassa sig efter barnen

Det är en väsentlig skillnad mellan att vara jourhem och familjehem. Det skriver representanter för Sollentunas sociala verksamhet i replik på Dagens artiklar i ämnet.

Utifrån de senaste veckornas artiklar i Dagen kan man få uppfattningen att kommunernas socialtjänst har en nolltolerans mot kyrkobesök för de familjer som har uppdrag som jour- eller familjehem.

Denna vinkling är enligt oss helt felaktig och en misstolkning av de utredningar och bedömningar vi gör då en familj får ett uppdrag från en kommun.

Att det saknas familjehem och jourhem i Sverige i dag råder det inget tvivel om. Inte heller att det behövs olika typer av familjer som kan vill och vågar ta emot någon annans barn på kort eller lång sikt i sitt hem. Utgångspunkten måste alltid vara barnens behov. Att göra något som handlar om förmåga eller vilja till att anpassa sig till ett enskilt barns behov och föräldrars önskemål till en fråga om religion eller trosuppfattning är djupt olyckligt.

I samhällets arbete med de mest utsatta barnen ska det vara barnets behov som står i centrum, inte enskilda familjers önskan om att få bli familjehem eller jourhem. För att bli jour- eller familjehem görs noggranna utredningar och professionella bedömningar som inte grundar sig på personliga tyckanden, åsikter eller fördomar. Våra professionella bedömningar baseras på lagar, föreskrifter, evidens och den beprövade erfarenhet som finns inom socialtjänsten i dag.

Det är en väsentlig skillnad mellan att vara jourhem och familjehem. I jourhem placeras barn och ungdomar oftast i ett akut läge, närsomhelst på dygnet. De barn som placeras i jourhem ska vara där under en kortare tid för att sedan återvända hem eller placeras i någon annan form, exempelvis familjehem. Därför måste ett jourhem kunna ta emot barn i kris, de måste öppna sina hem för olika barn med olika behov och de måste kunna separera från dessa barn på ett bra sätt. De familjer som tar emot barn i akuta lägen behöver därmed kunna och vilja anpassa sig ut­ifrån det enskilda barnets behov, här och nu.

Jourhem ska också förhålla sig till vårdnadshavares inställning och önskemål kring exempelvis trosuppfattning, matvanor, fritidssysselsättning och så vidare oavsett om barnet är placerat med eller utan vårdnadshavares samtycke.

I familjehem placeras barn för stadigvarande vård och fostran. Barn flyttar in i sitt familje­hem (ofta efter en jourhemsplacering) efter ett matchningsförfarande mellan barn och familj och en omfattande familjehemsutredning.

Vid beslut om en familjehemsplacering är det barnets behov som är utgångspunkten. Barnen ska känna trygghet, stöd och tillhörighet samt ges möjligheter att utifrån sina förutsättningar utvecklas väl samtidigt som de ska ha tillgång till sitt biologiska nätverk.

Vid en familjehemsplacering är det givetvis möjligt att ett barn regelmässigt följer med till exempelvis kyrkan varje söndag. I matchningsförfarandet kan de olika parternas önskemål och/eller krav tillgodoses.

Vi har fantastiska familjer som inte bara öppnar sina hem för utsatta barn, de öppnar också sina hjärtan. Våra familjer ser olika ut och de lever på olika sätt.

Vi har familjer med olika trosuppfattningar, partipolitisk tillhörighet, olika konstellationer och med olika typer av engagemang i föreningslivet och i ideella organisationer.

Vi ber inte våra familjer att göra avkall på det som är viktigt för dem – vi ber dem att anpassa sig efter de placerade barnen som för stunden lever och bor i deras hem. Denna anpassning är enligt vår bedömning en förutsättning för att få uppdrag som jourfamilj.

Maria Klemets Hellberg, enhetschef vid Jourhemspoolen och Familjepoolen Nordvästra Stockholm.

Elisabeth Bengtsson, avdelningschef vid Socialkontoret i Sollentuna Avdelning barn och unga.

Kerstin Lidman, socialchef vid Socialkontoret i Sollentuna.

Svar direkt:

Det är bra att det nu tydliggörs att kyrkobesök och en religiös trosuppfattning inte behöver vara hinder för att bli jourhem eller familjehem.

Dagen har inte heller påstått att kommunernas socialtjänst skulle ha någon nolltolerans mot sådant. Däremot har vi skildrat en familj i Sollentuna där kyrkobesöken i pingstkyrkan problematiserades så rejält av socialtjänstens aktörer att familjen till slut valde att tacka nej till att bli jourfamilj.

Dagens artiklar har väckt uppmärksamhet, bland annat på Dagens Nyheters ledarsida. Att de sociala myndigheterna i Sollentuna nu förtydligar sig är välkommet.

Thomas Österberg, redaktionschef

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar