12 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ministern: Biståndet ska rädda liv på barn

I regeringens biståndspolitiska plattform slår vi tydligt fast barnrättsperspektivet.

Som biståndsminister har jag prioriterat kvinnor och barn. Det är för mig en självklar prioritering. Bistånd måste gå dit behoven är störst och där vi kan göra mest nytta. De mest sårbara förtjänar starkast skydd. Biståndet ska rädda liv på barn – därför finansierar vi omfattande vaccinationsprogram som tydligt räddar åtskilliga barns liv. Alliansregeringen har prioriterat mödrahälsa. Fler barn ska ha kunna växa upp med sina föräldrar. Med bättre mödrahälsa stärks också jämlikheten – något som dessutom i längden är bra för barnen.

Dessutom prioriterar regeringen jämställdhet och flickors rättigheter. Värderingar ska vara tydliga i svenskt bistånd. Flickor ska inte giftas bort, flickor ska inte utsättas för könsstympning och deras integritet måste värnas i alla lägen.

Inom biståndet gäller samma sak som inom all politik. Allt till alla kanske låter bra i en del människors öron, men det är förmågan att prioritera rätt som betyder något. Reformer för ökad effektivitet och stärkt resultatfokus, och ett starkt värnande av grundläggande mänskliga rättigheter, vägleder alliansens biståndspolitik.

Det påverkar hur vi prioriterar i våra budgetar och vilka frågor vi driver internationellt. Inte minst är det styrande principer i det arbete som nu pågår med att ta fram nya globala utvecklingsmål, den så kallade Post 2015-processen. Där driver Sverige bland annat utvecklingsmål om sexuella och reproduktiva rättigheter, flickors rättigheter och ett tydligt barnperspektiv.

Mycket har gjorts, och mer återstår att göra, för ett bistånd som är modigt och tydligt i sina värderingar, och som levererar resultat på marken för enskilda människor. Jag är därför stolt över att rättighetsperspektivet i svenskt bistånd har stärkts. I regeringens biståndspolitiska plattform slår vi tydligt fast barnrättsperspektivet. Insatser mot exempelvis könsstympning och bortgifte är ett uttryck för den värderingen och prioriteringen.

Alliansen står upp för vikten av tillväxt i Sverige som möjliggör mer bistånd till barn i framtiden. Vi står upp för långsiktighet genom en gemensam biståndspolitisk plattform. Vi har en gemensam grundsyn på utrikespolitik och en syn på ekonomisk politik som möjliggör en biståndspolitik som hänger samman och är långsiktigt hållbar. Den splittring och otydlighet, kryddat med vaga löften om allt till alla, som finns hos oppositionen i biståndspolitiken borde oroa många fler människor som bryr sig om världens barn.

Hillevi Engström

Biståndsminister (M)

Fler artiklar från Debatt