19 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Sverige har inte råd med ett försvagat civilsamhälle

Regeringen borde agera så att den nya momsbeskattningen för second hand-butiker ändras. Det skriver Aron Modig från kristdemokraterna.

Det civila samhället utgör en omistlig del av Sverige – ett viktigt komplement till den offentliga sektorn och näringslivet. Genom att stärka civilsamhällets självständighet från staten – exempelvis vad gäller finansieringen – så ökar friheten i Sverige. Det är därför mitt parti under många år drivit frågan om skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer.

En annan viktig finansieringskälla för många centrala aktörer inom det svenska civilsamhället – som exempelvis Sveriges Stadsmissioner, Röda Korset och Myrorna – är second hand-försäljning. Årligen bidrar den ideella second hand-sektorn med 200 miljoner kronor, som oavkortat går till människor som lever i socialt utsatta situationer och till exempelvis kvinnojourer, språkträning och olika typer av integrationsprojekt (nätverket Ideell second hand).

Dessa second hand-verksamheter har också inneburit ett stort värde för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, genom den meningsfulla sysselsättning som varje år tillhandahålls över 7 000 personer i och runt butikerna.

Efter ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen kom Skatteverket i höstas emellertid till slutsatsen att second hand-butiker som drivs av ideella föreningar och trossamfund – givet att de inte har öppet högst 24 timmar i veckan och att majoriteten av de anställda arbetar ideellt – konkurrerar med kommersiell handel och därför ska beläggas med 25-procentig moms (Skatteverkets ställningstaganden "Second hand-försäljning av ideell förening eller registrerat trossamfund").

Att vinsten från den ideella second hand-sektorn oavkortat går till människor som lever i socialt utsatta situationer tycks helt ha förbisetts ifrån då det nya beslutet likställer deras existens med kommersiell verksamhet. Skatteverkets ställningstagande kan nu komma att innebära stora problem för många av de aktörer inom civilsamhället som bedriver second hand-försäljning för att finansiera sin sociala verksamhet.

"Skatteverkets nya momsregler är ett dråpslag mot de välgörenhetsorganisationer som bedriver ideell second handförsäljning. Konsekvensen blir nedläggningar och neddragningar. De nya reglerna kommer att påverka tusentals människor, men hårdast slår det mot samhällets redan mest utsatta", skrev exempelvis företrädare från Myrorna, Röda Korset och Sveriges Stadsmissioner i ett gemensamt pressmeddelande den 12 december 2014.

Med anledning av Skatteverkets nya ställningstagande ställde jag därför nyligen en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson för att ta reda på om hon planerar att ändra momsreglerna vid second hand-försäljning eller på något annat sätt kompensera civilsamhället för den kraftigt ökade skattebörda som Skatteverkets ställningstagande innebär.

Den 28 januari svarade finansministern (både fråga och svar kan läsas på riksdagens webbplats) att frågan visserligen är högt prioriterad för regeringen och att hon "mycket noga" följer utvecklingen på området så att den ideella sektorns värdefulla verksamhet kan främjas på bästa möjliga sätt, men samtidigt att regeringen inte avser vidta några omedelbara åtgärder.

Även om det förstås inte är regeringen som ligger bakom den uppkomna situationen så tycker jag att Magdalena Anderssons svar är problematiskt. Det är regeringen – och på detta område ytterst finansministern – som har ansvaret att handla när förutsättningarna för viktiga verksamheter förändras i grunden. I detta fall måste regeringens agerande också ske skyndsamt, innan civilsamhällets aktörer hinner anpassa sig och dra ner på sin hjälpverksamhet.

Det civila samhället ska värnas och dess tillväxt underlättas. Därför efterlyser jag ett initiativ från regeringen som syftar till att ändra reglerna så att second hand-verksamhet vars överskott oavkortat går till social hjälpverksamhet befrias från moms. Sverige har inte råd med ett försvagat civilsamhälle.

Aron Modig, riksdagsledamot Kristdemokraterna

Fler artiklar från Debatt