06 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ja till Ebba Busch Thors inkluderande politik

Det är inte könet som avgör hur vi blir som föräldrar, utan hur vi är som personer.

"En individuell prövning i varje enskilt fall med barnets bästa som mål, allas människors lika värde, likhet inför lagen och respekt för människors och familjers olikhet – detta har jag för ögonen när jag närmar mig frågan om villkoren för adoption", skriver Ebba Busch Thor i en debattartikel (Dagen 7/8).

Jag som kristdemokrat delar Ebbas syn och jag hoppas­ att Rikstinget beslutar att Kristdemokraterna som parti ställer oss bakom den lagstiftning vi har i dag.

Att säga ja till samkönade adoptioner är att säga ja till en inkluderande familjepolitik.

Forskare vid Melbourne University har nyligen gjort en forskning om samkönade adoptioner.

I studien undersöktes 500 barn tillhörande 315 samkönade föräldrapar där 80 procent av paren var kvinnliga föräldrar och cirka 18 procent manliga.

Det visade sig att barnen till samkönade par hade sex procent bättre hälsa och familjesammanhållning än övriga barn i landet. Detta trots att forskare tog hänsyn till socioekonomiska­ faktorer som hur stor inkomst och hur hög utbildning­ föräldrarna hade.

Det finns ingen skillnad såsom känslomässigt beteende eller fysisk funktion mellan barn till samkönade och heterosexuella föräldrar, och även det svenska Psykologförbundet ställersig bakom samkönade adoptioner i en nylig artikel.

Det är inte könet som avgör hur vi blir som föräldrar, utan hur vi är som personer. Det är vi som personer som skapar förutsättningar för barnet, ger barnen kärlek och trygghet. Det är vi som personer som skapar en trygg uppväxt för våra barn och inte våra kön.

Att säga ja till samkönade adoptioner är att säga ja till en inkluderade familjepolitik där vi inte gör skillnad på människor på grund av deras sexuella läggning, utan ser människorna. Vilka är vi att peka med pekfingret och omyndigförklara samkönade som föräldrar?

”Kristdemokraterna är partiet som värnar de värderingar som familjen bygger på och de värden som familjen skapar i samhället. Det är en bärande del i vår ideologiska grund. Men i ljuset av samhällsförändringar måste vi våga se att familjer kan se olika ut. Vi måste våga ompröva tidigare ståndpunkter. Det handlar inte om att vända kappan efter vinden eller om populism. Det handlar om att fundera på hur vi bäst främjar de värden och ideal vi tror på utifrån hur verkligheten faktiskt ser ut.”

Så skriver Ebba Busch Thor i ovan nämnda debattartikel och sätter därmed ord på hur verkligheten ser ut i dag och att det måste bli ett slut på särbehandlingar på grund av våra sexuella läggningar. Det måste bli ett slut på exkludering och diskriminering.

Jag känner tacksamhet till Ebba Busch Thor för att hon är den friska vind som Kristdemokraterna behöver och därmed fångar in oss nytänkande kristdemokrater. Du har mitt och många andra stöd och fulla respekt. Tack för att du vågar!

Anne-Sophie Sriwong

Fler artiklar från Debatt