08 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Satsa mer på Sveriges äldre

Att äldreomsorgen nedmonteras är varken människovärdigt eller värdigt ett samhälle som det svenska. Det skriver Ingemar och Sandra Tidefors.

1 av 3

Den kristna människosynen sätter omsorgen om medmänniskan i centrum, särskilt de värnlösa och mest sårbara grupperna, de som har svårt att föra sin egen talan. När Jesus får frågan av en man vad som är det viktigaste i livet pekar Jesus på budorden: "Hedra din fader och din moder" och "du skall älska din nästa som dig själv". (Matt 19:19)

I dagens samhälle har ständiga nedskärningar i äldreomsorgen lett till att vart fjärde äldreboendeplats har försvunnit under 2000-talet. Det vill säga, cirka 32 000 platser för äldreboende har försvunnit trots att den äldre delen av befolkningen stadigt ökar. Det har blivit allt svårare att beviljas en plats, och de som får en plats är betydligt äldre och sjukare än hur det tidigare har varit.

Marta Szebehely, professor i socialt arbete med inriktning mot äldre vid Stockholms Universitet, uttrycker sig så här till SVT Nyheter (18/1): ”I och med att man har dragit ner så mycket på äldreboende har det blivit mycket mer tvång att bo hemma”.

För att dra ner på kostnaderna satsar många kommuner på hemvård med hemtjänst flera gånger per dag. Många vårdbolag minskar även antalet fastanställda och ökar i stället timanställningar. Enligt Socialstyrelsen anses 50 timmar i månaden vara omfattande hemtjänst, men antalet äldre som behöver 120 timmar hemtjänst per månad har fördubblats sedan år 2007. Det är personer som för 20 år sedan hade vårdats antingen på sjukhus eller på ett ålderdomshem, men som nu alltså vårdas i sitt hem.

Hemtjänsten gör ett strålande jobb, men många äldre är så sjuka att det krävs så många besök av hemtjänsten per dag att det blir dyrare än att ge rum på äldreboenden. Norrköpings kommunalråd Lars Stjernkvist (S) uppgav i en intervju med SVT (19/1) att de har haft en övertro på vilken nivå av vård och omsorg som kan bedrivas i hemmen och att detta lett till att sjuka och gamla tvingas att bo kvar hemma, även när de är i stort behov av vård.

Magnus Johansson, som är vård- och omsorgsdirektör i Norrköpings kommun, konstaterade att det som verkade vara en besparing i stället blir mycket dyrare. Därför satsar Norrköping återigen på att skapa fler platser på äldreboenden. Marta Szebehely påpekade i samma SVT-inslag att det bara blir billigare att ge hjälp i hemmet om man ger mindre hjälp. På äldreboende har man gemensamma måltider, kortare restid till serviceinrättningar och framförallt personal som är kontinuerligt på plats. Det är en trygghet för de äldre att omges med samma personer som de lär känna, än att ha flera olika personer på kort besök varje dag som inte hinner stanna utan måste vidare till nästa person i behov av vård.

Det är stor skillnad mellan kommuner när det gäller hur man satsar på äldreboende för personer över 80 år. Det finns många olika skäl till dessa skillnader men de kommuner som ligger i framkant är Ljusnarsberg och Överkalix där 26,3 respektive 23,5 procent av kommuninvånarna över 80 år bor på äldreboende. Jämfört med Örebros 5 procent och Bjurholms 1,6, rapporterade svt.se 18/1.

När det gäller kvalitet på äldreomsorgen tycker vi att det är problematiskt när kommuner regelmässigt lägger ut äldrevården på entreprenad till lägst bjudande, att skära ner på personaltätheten för att komma ner i pris sker på de äldres bekostnad. Den tid och omsorg som kan ägnas åt den enskilde äldre blir då mycket begränsad. Den kontinuerliga kontakten med personal ökar livskvalitén då de får trygghet samt chans till socialt umgänge – något som alla mår bra av oavsett ålder!

Men det är många äldre i vårt land som upplever sig ensamma och isolerade. Enligt Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har staten ansvar att försäkra så att alla invånare ”åtnjuter bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa” genom att ”förbättra alla aspekter av samhällets hälsovård”. (Icescr artikel 12) Att dra ner på äldreboenden och minska personal är inte ett steg i konventionens riktning.

Vi är bekymrade över tendensen att äldreomsorgen på många håll rimmar illa med den kristna människosynen som utgjort grunden för vårt samhälle. Det blir inte människovärdigt om äldreomsorgen nedmonteras och många äldre tvångsvårdas i sitt hem. Ett samhälles kvalitet kan bedömas efter hur väl det tar hand om sina svagaste grupper. Men när våra äldre blir tvångsvårdade för att spara resurser – vad för slags samhällskvalité uppnår vi då?

Vi vill slå ett slag för att våra politiker följer Ljusnarsberg och Norrköpings goda exempel att satsa på äldreboenden i stället för dem som går i motsatt riktning. Våra äldre förtjänar respekt, omvårdnad och en människovärdig ålderdom.

Ingemar Tidefors, pastor och fil mag i religionsvetenskap

Sandra Tidefors, fil kand i globala utvecklingsstudier och student på masterprogrammet i mänskliga rättigheter vid Göteborgs universitet

Fler artiklar från Debatt