09 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Föräldraskapet är inget att välja bort!

Fadern behöver ta en större roll i föräldraskapet, inte en mindre.

I slutet av februari presenterade Liberalernas ungdomsförbund väst ett förslag kring att pappor ska ha rätten att göra juridisk abort fram till vecka 18. Det vill säga frånsäga sig sitt föräldraskap under samma tidsperiod som en gravid kvinna kan begära en eventuell abort. Deras förslag berör att det i dagens abortsituationer finns en grupp människor utan rättigheter, papporna.

Dock inriktar sig gruppens förslag enbart på ena sidan av myntet, det vill säga pappor som inte vill ha en relation till sitt barn i situationer där modern önskar behålla barnet.

Förslaget missar att tillvarata de pappors intressen som önskar behålla sitt barn i fall där modern trots det väljer att göra en abort. Är Liberalernas ungdomsförbund väst även villiga att förespråka den andra förälderns intresse, genom exempelvis vetorätt för att förhindra en abort, eller erbjuda kvinnan möjligheten att göra juridisk abort?

Ja till livet följer med intresse Liberalernas ungdomsförbund väst när de utforskar problematiken kring att det råder en maktobalans mellan olika parter i en abortsituation, särskilt då fadern och modern kan ha olika intressen. Samtidigt anser sig Ja till livet tvungna att lyfta olika risker som förslaget skulle kunna innebära. Den kända feministen Alice Paul ska ha uttryckt sig i stil med att ”abort är den främsta exploateringen av kvinnor”.

Sammanhanget för Alice Pauls uttalande kan förstås i att många feminister under 1800- och 1900-talet fruktade att legaliserad abort skulle leda till att sexualiteten blev konsekvenslös och att ingen skulle ta ansvar för sitt sexualliv­.

Män skulle framför allt kunna fly sitt ansvar gentemot kvinnan och barnet och även kunna påverka kvinnan till att genomgå aborter som äventyrar kvinnans hälsa. Liberalernas ungdomsförbund väst förslag skulle stärka dessa risker ytterligare.

Vidare skulle möjligheten till juridisk abort från faderns sida kunna vara ett påtryckningsmedel för att få kvinnor i redan utsatta situationer att överväga att göra abort mot sin vilja. Kvinnor i dessa situationer behöver stöd och hjälp, inte att fadern överger henne och barnet. Fadern behöver ta en större roll i föräldraskapet, inte en mindre.

När Liberalernas ungdomsförbund väst lyfter den ene förälderns intresse glöms det ofödda barnet bort. Det ofödda människobarnet har även ett unikt, lika och okränkbart människovärde precis som mamman och pappan. Det ofödda barnet har rätt att få fortsätta sitt liv både innanför och utanför mamman.

Ja till livet känner sig manad att lyfta barnperspektivet som lyser med sin frånvaro i denna debatt. Skulle en förälder avsäga sig föräldraskapet skulle det vara ett slag mot barnets rättighet att ha tillgång till båda sina föräldrar.

I abortsituationer där föräldrarna har olika viljor kan både en genomförd abort och en juridisk sådan vara splittrande. En födsel kan däremot vara enande och förenande. Ta vara på chansen att stå tillsammans som en familj för livet genom att dela livet. Välj inte bort föräldraskapet som individer utan omfamna det tillsammans!

Adam Forian,

Informations- och volontärsamordnare, Ja till livet

Fler artiklar från Debatt