31 juli 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Och Ordet blev människa

Vad gör Jesus till en annorlunda, till och med unik, person i hela världen jämfört med alla manliga och kvinnliga barn som har fötts på planeten? Det frågar Emmanuel Luther Ratiq denna juldag.

1 av 2

Till skillnad från alla andra världsreligioner är kristendomen inte bara ett moraliskt system eller en uppsättning levnadsregler. Den är för alltid knuten till en person med namnet Jesus Kristus.

Det gör frågan om personen Jesus av största betydelse när han jämförs med andra religionsgrundare.

En välkänd europeisk historiker, W E H Lecky, skriver i sin bok ”History of European Morals” att Jesu karaktär har haft ett så stort inflytande att ”redogörelsen för tre korta år av aktivt liv har gjort mer för att förändra mänskligheten än alla filosofers avhandlingar eller moralisters förmaningar”.

Låt oss, på denna välsignade dag som av kristna firas som den dag när Jesus tog mänsklig gestalt för mer än 2 000 år sedan, fråga oss själva: Vem var, eller snarare, är Jesus? Vad gav han världen som inte fanns där tidigare?

Bibeln, Guds ofelbara ord om historiens vittnesbörd säger – liksom våra muslimska bröders heliga skrift Koranen – att Jesu Kristi födelse var förutsagd cirka 700 år i förväg av profeten Jesaja: ”Den unga kvinnan är havande och skall föda en son” (Jes 7:14).

Koranen bekräftar vad Jesaja profeterade när den skildrar ängelns besök hos Maria. ”Maria sade: ’Hur skulle jag, som ingen man har rört, kunna få en son? Jag har aldrig fört ett lösaktigt liv!’ Ängeln svarade: ”Det skall bli [jag har sagt]. Din Herre säger: ''Detta är lätt för Mig och [det sker] för att han skall bli ett tecken för människorna och [en symbol för] Vår nåd. Så har [Vi] beslutat!’ (Sura 19:20-21)

Så vad som gjorde Jesus till en annorlunda, till och med unik, person i hela världen jämfört med alla manliga och kvinnliga barn som har fötts på planeten från den första dagen till den dag som i dag är, är att han inte hade någon mänsklig fader. Hade Jesus haft en mänsklig fader hade han ärvt bristfälligheten eller, på teologiskt språk, synden, i likhet alla andra som är födda på naturlig väg.

Bibeln, liksom Koranen, bekräftar det som också blir uppenbart när vi betänker vad vi gör och underlåter att göra – att ingen undgår att synda.

Bibeln säger: “Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud”. (Rom 3:23).

Och i Koranen heter det: ”Och ändå vill de göra några av de varelser som Han har skapat till en del av Honom själv! Hur otacksam är människan inte! (Sura 43:15). På ett annat ställe står det: ”Om Gud [genast] skulle straffa människorna för det onda de gör skulle Han inte lämna en enda levande varelse på [jorden]. Men Han beviljar dem en frist till en tidpunkt [som Han har] utsatt. De kan inte förkorta fristen och, när den har löpt ut, kan de inte förlänga den, ens med ett ögonblick.” (Sura 16:61)

Eftersom Jesus föddes på ett annat sätt än alla andra varelser, inbegripet hela mänskligheten, är han enastående och unik. Precis som alla andra jular påminns vi denna jul om Jesu övernaturliga födelse. Jesus blev inte till på naturlig väg utan genom den helige Ande. Också om detta berättar Koranen: ”Kristus Jesus, Marias son, var Guds Sändebud och Hans ord förkunnat för Maria och ande av Hans [ande].” (Sura 4:171)

Bibeln och Koranen är alltså överens om att Jesus, vid sidan av sin mor Maria, genom sin övernaturliga tillkomst är ett tecken för alla människor i världen. Hos Jesaja heter det: ”Då skall Herren själv ge er ett tecken” (Jes 7:14) och i Koranen: ”Till sist uppfyllde Vi Vårt löfte och räddade dem och dem [andra] som Vi ville [rädda], och de som hade förslösat sina själar lät Vi gå under.” (Sura 21:9)

Endast Jesus kunde stå framför alla syndare i världen och sa: ”Kan någon av er bevisa att jag har syndat?” (Joh 8:46) Han är den ende som kan rädda syndarna. Det är den kristna trons centrala sanning. Gud manifesterar sig själv i Kristus, Han uppträder genom Kristus som han uppträdde framför Moses i den brinnande busken (2 Mos 3). Även detta skildrar Koranen: ”När han närmade sig [elden] hördes en röst från högra sidan av dalen ur ett träd, som stod på välsignad mark: "Moses! Jag är Gud, världarnas Herre!" (Sura 28:30)

Att Gud visade sig för Moses i eld, buske eller träd betyder inte att elden, busken eller trädet hade blivit Gud, utan endast att de utgjorde manifestationer av honom. Kristna tänker på motsvarande sätt om Jesu födelse ur Jungfru Marias heliga kropp. De säger inte att Jesu kropp förvandlades till Gud eller att hans mor är en gudinna. I stället menar vi att det Ord som från begynnelsen fanns hos Gud blev människa (Joh 1). I Koranen heter det: ”Och änglarna sade: ’Maria! Gud tillkännager för dig det glada budskapet om ett ord från Honom [varigenom du skall föda den] vars namn skall vara Kristus Jesus’. ”(Sura 3:45).

Paulus skriver: ”Gud försonade hela världen med sig genom Kristus.” (2 Kor 5:19)

Kära läsare, ta emot Jesus, Ordet från Gud, och bli försonad med Gud denna jul!

Fotnot: Citaten ur Koranen är hämtade från koranensbudskap.se.

Emmanuel Luther Ratiq, journalist och författare till Jesus Contact & Conflict between Christians and Muslims

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt