Debatt

Ändra skolans syn på evolutionsteorin

Skolans uppdrag är inte att fostra­ elever till en naturalistisk/ateistisk­ livsåskådning och därmed göra ateismen till norm i skolan. Det skriver­ Lennart Holmbom.

1 av 2

Hur presenteras evolutionsteorin i den svenska skolan? Får eleverna diskutera vad i evolutionsteorin som verkar vila på vetenskaplig grund och vad som verkar vila på naturalistisk/ateistisk livsåskådning? Uppmuntras eleverna genom sina läromedel att kritiskt granska och utvärdera evolutionsteorin utifrån nya vetenskapliga rön?

Utvecklingen inom molekylär­biologin har varit enorm. Ny kunskap har väckt nya frågeställningar. Ny kunskap kring DNA:s evolution verkar peka mot att evolutionsteorin är otillräcklig som förklaringsmodell för makroevolutionen.

Det är viktigt att eleverna får ta del av sådan kunskap för att få en helhetsbild av nuläget. I de läromedel jag har tittat i finns dock inga sådana vetenskapliga resultat medtagna. Kritisk granskning och utvärdering av rådande evolutionsteori blir därför omöjlig.

Här följer några exempel på sådana nya vetenskapliga rön runt DNA:s evolution.

1988 startade Richard Lenski, professor Michigan State University, ett experiment där han utgick från tolv genetiskt identiska populationer av E.coli-bakterier för att studera hur de skulle utvecklas över tid.

Experimentet fortgår i dag. Efter 50 000 generationer, vilket motsvarar ungefär 1,3 miljoner människoår, har bakterien i genomsnitt gjort sig av med cirka 1,4 procent genetiskt material och man har inte kunnat observera några verkligt innovativa förändringar. Evolutionen verkar huvudsakligen gå åt fel håll.

Naturen själv har gjort ovanstående experiment fast i gigantiskt mycket större skala. Man kan kalla det "Malaria-hiv-­experimentet". John Lennox skriver i sin bok "Guds dödgrävare: "Med en miljard gånger större verkningskraft än de … små laboratorier som vi människor driver har malaria-hiv-experimentet svept över jorden för att försöka få slumpmässiga mutationer och naturligt urval att bygga samverkande biologiska maskiner, men det har inte gett något som helst resultat". Själva motorn, "de små stegens evolution", i makroevolutionen verkar inte vara på plats.

Om nedanstående citat sätts in i sammanhanget ovan bör vi kanske se på vår kunskap om makroevolutionen med ödmjukhet?

”Själva essensen i alla levande ting (...) består av information, ord, instruktioner. Man kan tänka sig en miljard enskilda, digitala tecken. Om man vill förstå vad livet är, ska man inte föreställa sig pulserande gelé eller slem, man ska föreställa sig informationsteknik”. Så skriver Richard Dawkins i ”Den blinde urmakaren”.

Ännu ett citat från John Lennox bok ”Guds dödgrävare”: ”Var och en av människokroppens tio till hundra biljoner celler rymmer en databas som är större än ett helt uppslagsverk. Numera talar vi gladeligen om den levande cellen som en informationsbehandlande maskin, därför att det är precis vad den är – en molekylstruktur med förmåga att behandla information”.

Varför finns inte exempel som ovan med i skolans läroböcker­? Kan Skolverkets formulering av hur ämnet biologi­ ska undervisas i grundskolan vara en förklaring till detta?

Så här skriver de: "Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund samt få perspektiv på hur den har utvecklats och vilken kulturell påverkan den har haft" (Grundskolans kursplan för Biologi, sidan 1, kursiveringen i citatet är min).

Om styrdokument låter evolutionsteorin luta sig mot naturvetenskapen även där kunskapen är tvetydig/obefintlig ger man en livsåskådning vetenskaplig status. Då sätter man samtidigt ramar för både vetenskap och läromedel.

Innan upplysningstiden lutade sig teismen – en tro på en gud som skapat ett ordningens universum – mot naturvetenskapen. Låt vetenskapen vara så fri från koppling till en viss livsåskådning som det går. Omformulera kursplanetexten där det står "med evolutionsteorin som grund".

Skolans uppdrag är en skola på vetenskaplig grund, inte att fostra elever till en naturalistisk/ateistisk livsåskådning och därmed göra ateismen till norm i skolan.

Lennart Holmbom, före detta biträdande rektor

Fler artiklar för dig